ילדים ובני נוער בסיכון בישראל

הטמעתה של 360°  – התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון החלה בשנת 2008. מטרת התכנית היא לשנות את האופן שבו החברה הישראלית מתמודדת עם ילדים ונוער בסיכון, ולשפר ולחזק את השירותים המיועדים להם בקהילה. התכנית ייסדה מסגרת בין-משרדית המקדמת גישה משולבת להתמודדות עם אתגר זה ברמה הארצית והמקומית, והיא מוטמעת כיום בכ-180 רשויות מקומיות מן האשכולות הסוציו-אקונומי הנמוכים והבינוניים.

רכיב מרכזי של התכנית היה ביצוע מיפוי מקיף של מספר הילדים ובני הנוער בסיכון, מאפייניהם וצורכיהם, בכל רשות. במיפוי נעשה שימוש בהגדרה אחידה ובנהלים אחידים לאיסוף המידע מן השירותים המטפלים בילדים ובנוער בסיכון, כמו גם משירותי החינוך והבריאות האוניברסליים שלהם קשר עם רוב הילדים ובני הנוער בישראל. עד הפעלתה של התכנית הלאומית, נאסף רק מידע חלקי ולא אחיד על הילדים והנוער בסיכון בישראל, מידע שהתבסס בעיקר על מקרים שהיו מוכרים לשירותי הרווחה ולמשטרה. כך, לראשונה בישראל, נאסף מידע שיטתי ומקיף על ילדים ובני נוער בסיכון, על מאפייניהם וצורכיהם, ברשויות שבהן מתגוררים שני שלישים מן הילדים בישראל. מידע זה יכול להוות בסיס להבנת תמונת המצב בישראל.

יש לציין כי מאגר מידע זה שימש גם  בסיס לתכנון שירותים ברמה המקומית; בכל קהילה פותחה תכנית רב-שנתית לשימוש בתקציבים שהוקצו לרשויות ולשילובם עם משאבים מקומיים.

מכון ברוקדייל מילא תפקיד מרכזי בפיתוח מאגר המידע, הן בפיתוח השיטה והכלים לאיסוף המידע והן בעיבוד הנתונים וניתוחם ברמה מקומית וארצית. דוח זה הוא דוח משלים לשני דוחות שפורסמו בעבר בהתבסס על נתוני התכנית הלאומית. מן הדוח עולה כי ביישובים שבהם התכנית הלאומית מיושמת, זוהו 261,000 ילדים ובני נוער בסיכון, שהם 16% מכלל הילדים ובני הנוער ביישובים אלה ויש שונות רבה בין היישובים באחוזי הילדים ובני הנוער בסיכון, הנעה בין 9% ל-47%.

המחקר נערך ביוזמת 360°  – תכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, ומומן בסיועה.