התכנית הכוללנית לילדים יוצאי קווקז בגיל הרך ולהוריהם – תמצית מחקר

בשנות התשעים הגיעו לישראל כ-60,000 עולים מקווקז, במסגרת גל העלייה מברית המועצות לשעבר. לפני עלייתם חיו עולים אלה בקהילה מסורתית בעלת אורחות חיים ייחודיים. לאחר עלייתם, התרכזו בארץ במספר יישובים שבהם היו קהילות של יוצאי קווקז. קשיי קליטתם של העולים הקווקזים היו רבים יותר מקשייהם של יתר יוצאי ברית המועצות לשעבר.

בחינת הצרכים של עולי קווקז ושל המדיניות לסיוע בקליטתם העלתה כי ילדים יוצאי קווקז בגיל הרך והוריהם זכו למיעוט יחסי של מענים לעומת קבוצות גיל אחרות. כדי לענות על צורכיהם, יזמה עמותת אשלים את התוכנית הכוללנית לילדים יוצאי קווקז בגיל הרך ולהוריהם. התכנית נועדה לתמוך בהורים כדי לסייע להם בגידול ילדיהם בחברה הישראלית, לקדם את הילדים במספר תחומים: האורייני-שפתי, החברתי, הרגשי ועוד, וכן להטמיע גישה רגישת-תרבות בקרב אנשי המקצוע. התוכנית כללה  תכניות עבור ילדים, הורים ואנשי מקצוע. התכנית הופעלה בשנים 2007-2004 בשלושה יישובים שבהם יוצאי קווקז רבים: קריית ים, אור-עקיבא ושדרות. במסגרת הפרויקט הכוללני הופעלו בכל יישוב 5-4 תכניות בנושאים שונים. בכל יישוב, ליוותה את הפרויקט ועדת היגוי בהשתתפות נציגי השירותים ונציגי הקהילה.

התכנית הכוללנית לוּותה במחקר הערכה שנועד לסייע בפיתוחה ובפיתוח תכניות דומות אחרות. מטרות ההערכה היו לבחון את המודל הכוללני שהתקבל בשלושת היישובים, לבחון את יישום התכנית הכוללנית בהיבטים של התשתית הארגונית, ובכלל זה את פעילותן של ועדות ההיגוי היישוביות, וכן להעריך תכניות נבחרות שהופעלו במסגרתה: תכניות ההכשרה לאנשי המקצוע, תכניות האוריינות והשפה ותכניות ההעשרה לילדים והדרכה להורים.

מממצאי ההערכה ניתן להצביע על הישגיה של התכנית, ובהם: פיתוח מודל כוללני, העונה על צורכיה העיקריים של אוכלוסיית היעד: חיזוק הילדים בתחומים השפתי-אורייני, הרגשי והחברתי במסגרת תכניות האוריינות;  העמקת שיתוף הפעולה בין הגורמים המספקים שירותים עבור ילדים בגיל הרך ביישוב, ובכללם ילדים יוצאי קווקז ועוד. בהערכה נמצאו גם כמה תחומים שבהם נדרש שיפור, למשל ברמת השותפות בין אנשי המקצוע לבין ההורים יוצאי קווקז. כמו כן, נמצא כי  היקף הפעילות היה מצומצם מדי מבחינת כמות המענים וסוגי הצרכים שלהם ניתן מענה.

ממצאי המחקר הוצגו ונדונו בוועדות ההיגוי ברמה היישובית וברמה הארצית. לאחר סיום שלוש שנות המימון של אשלים, המשיכה התכנית לפעול בהיקף מצומצם בשדרות ובאור עקיבא, במימון הרשות המקומית.

המחקר הוזמן על-ידי עמותת אשלים ומומן בסיועה.