מחקר מלווה לחוק איסור צריכת זנות: ממצאי ביניים

רקע

החוק לאיסור צריכת זנות נכנס לתוקף ביולי 2020 , ואכיפתו החלה בפועל בינואר 2021. החוק קובע כי צריכת זנות היא עבירה וכי על האדם הצורך זנות יוטל קנס. המעקב אחר יישום החוק והחלטת הממשלה מספר 4462, המתווה סיוע והגנה לאוכלוסיות בזנות,  מונחה על ידי צוות בין-משרדי בהובלת מתאמת המאבק בסחר בבני אדם במשרד המשפטים. משרד הרווחה והשירותים החברתיים בשיתוף המשרד לביטחון פנים פנו למכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בבקשה לערוך מחקר לבחינת יישום החוק והחלטת הממשלה ומעריך את השפעתם. במסגרת המחקר נבחנים נושאים שונים הקשורים ביישום החוק, ובהם אכיפת החוק על ידי המשטרה; מערך הסיוע והשיקום לנשים ולגברים בזנות; השפעת החוק על נשים וגברים בזנות ועל אנשים הצורכים זנות; והשפעת הסדנה המוצעת כחלופה לתשלום הקנס על המשתתפים בה, הלומדים על נזקי הזנות לנשים וגברים בזנות ולהם עצמם. המחקר החל ב- 2021 ועתיד להסתיים בשנת 2024 , ועל בסיס ממצאיו יגובשו המלצות לעניין הארכת תוקפו של החוק.

מטרת המחקר

מטרת המחקר היא לבחון את היישום של החוק ושל מערך שירותי השיקום לנשים בזנות, ולבחון את השפעתם על ההיקף ועל המאפיינים של הזנות בישראל ועל רווחת הנשים בזנות.

שיטות המחקר

בשנת 2021 נערכו במסגרת המחקר שני סקרים מקוונים.
1. סקר פאנל מקוון התבצע בחודשים אוקטובר-דצמבר 2021 בקרב מדגם מייצג של 803 גברים ונשים.
2. סקר צריכת זנות התבצע בחודשים אוקטובר-דצמבר 2021 בקרב 5,437 גברים יהודים (איסוף נתונים בקרב גברים ערבים עדיין לא הסתיים).

בשנת 2023 יבוצעו סקרים חוזרים, כדי לבחון את השינויים בצריכת זנות ובעמדות הציבור בנוגע לזנות, בעקבות יישום החוק.

ממצאי ביניים

ממצאי סקר צריכת זנות

20% מן הגברים שהשיבו לסקר דיווחו שהם צרכו זנות לפחות פעם אחת בחייהם. 9% מן הגברים צרכו זנות ב-5 השנים שקדמו לסקר. צרכני הזנות באים מכל שכבות האוכלוסייה, מכל הגילים, מכל רמות ההשכלה, גם נשואים וגם רווקים. בין השנים 2019 ל-2020, השנה שבה נכנס החוק לתוקף, ירד שיעור הגברים שצרכו זנות מ-7% ל-5%. גם תדירות צריכת הזנות בקרב הצרכנים ירדה בין שתי השנים. בקרב הגברים שצרכו זנות ב-5 השנים שקדמו לסקר, 68% צרכו זנות יותר מפעם אחת ו-32% רק פעם אחת.

הגברים שצרכו זנות ב-5 השנים שקדמו לסקר נשאלו על השפעת החוק עליהם. 45% מהם השיבו שהחוק לא השפיע עליהם, 21% השיבו שלא שמעו על החוק ו- 9% השיבו שהפסיקו לצרוך זנות בעקבות החוק. אחרים השיבו כי הם צמצמו את צריכת הזנות, או עושים זאת באופן דיסקרטי יותר או בחו"ל.

ממצאי סקר עמדות הציבור בנוגע לזנות ובנוגע לחוק

רוב הנשאלים (84%) רואים בזנות תופעה חברתית שפוגעת בכבוד האדם, ושיעור זהה רואה בה תופעה שפוגעת ביחס של גברים לנשים. רק 23% סבורים ש"הזנות היא מקצוע לכל דבר", ורק 16% סבורים ש"עבור גבר שצריך להגיע לפורקן מיני זה לגיטימי שילך לזונה". עם זאת, 45% מן הנשאלים סבורים ש"זכותן של נשים על גופן כולל את הזכות למכור את הגוף לזנות". בהשוואה לסקר שביצע משרד הרווחה והשירותים החברתיים בשיתוף המשרד לביטחון פנים בשנת 2014, בסקר הנוכחי נמצא שהיום יותר אנשים בישראל רואים את הזנות כפוגענית, ופחות אנשים מאשר בעבר רואים אותה כלגיטימית.

הציבור מביע תמיכה גבוהה בחוק איסור צריכת זנות. עם זאת, קיימת ספקנות בנוגע להשפעתו: 71% מן הנשאלים תומכים בחוק, אולם רק 5% סבורים שהוא יצמצם את תופעת הזנות. רוב הנשאלים (78%) סבורים שיש לחייב צרכני זנות לעבור סדנה שיקומית, אולם רק 43% סבורים שהסדנה יכולה לתרום להבנת נזקי הזנות ולהפסקת צריכת זנות בקרב צרכני זנות.

סיכום

סקר הצרכנים מצביע על ירידה בצריכת זנות מאז כניסת החוק לתוקף, אם כי נדרש להמשיך ולעקוב אחר התופעה שכן ייתכן שהושפעה גם ממגפת הקורונה. בקרב הציבור ניכרת עלייה בתפיסת הזנות כפוגענית, ותמיכה בחוק, לצד ספקות בנוגע להשפעתו על צמצום הזנות. מומלץ להמשיך בהסברה על החוק ועל לנזקי הזנות בקרב הציבור ובאופן ממוקד בקרב צרכני זנות.