התמודדות עם צורכיהן של נערות בשירותים לנוער

בשנים האחרונות הולכת וגוברת תשומת הלב הציבורית לאוכלוסיית הנערות, בנפרד מאוכלוסיית הנערים. מערכי השירותים לבני נוער בארץ מפעילים אמנם תכניות ייחודיות לנערות, אך קיים ידע מועט בלבד על כל אלה, ובכלל זה – על אוכלוסיית היעד ועל המענים שהם מציעים.

מסמך זה מציג תמונת מצב של שירותים ותכניות לנערות בנות 18-12 בישראל על פי מיפוי שנערך ביולי-נובמבר 2003. המיפוי נועד לשמש בסיס להמשך פיתוח שירותים לנערות ולהתאמת מענים קיימים לצורכיהן הייחודיים. מחקר זה הוא חלק מהמחקר "נערות על המפה", אשר כולל בנוסף סקר מאפיינים וצרכים בקרב נערות המטופלות בשירות לנערות ולצעירות במשרד הרווחה (ראו דוח דמ-05-465) וניתוח נתונים קיימים על נערות (יפורסם בקרוב). לצורך המיפוי רואיינו אנשי מקצוע ברמה הארצית ב-26 ארגונים או שירותים מרכזיים לנערות, ביניהם משרדי ממשלה, משטרת ישראל, צה"ל וארגוני מתנדבים ועמותות.

הראיונות התמקדו במישור המדיניות – קיום מדיניות, תפיסת הערך הייחודי בטיפול נפרד בנערות וקיום בעלי תפקידים לטיפול בנערות בארגון, ובמישור מתן השירות – קיומן של תכניות ייחודיות לנערות ומאפייניהן, בעיות והתלבטויות בעת פיתוחן ודרכי ההתמודדות, כיוונים לפיתוח תכניות חדשות ואתגרים עתידיים.

להלן עיקרי הממצאים:

  • רוב הארגונים מכירים בחשיבות שבהפעלת תכניות ייחודיות לנערות, ורובם אכן מפעילים תכניות כאלה ומצהירים על כיוונים חדשים לפיתוחן. אולם, למרביתם אין מדיניות מיוחדת לנושא הנערות ואין בהם בעל תפקיד ייחודי לנושא זה.
  • נמצא כי תכניות המיועדות לכלל הנערות מתמקדות לרוב בתחום ההעצמה בלבד, ואילו בתכניות המיועדות לנערות בסיכון משולבים מספר תחומי תוכן.
  • קיים פער בין המצב הרצוי למצוי לגבי היקף השירותים ופריסתם, לגבי מגוון התכניות המוצעות ולגבי מענים לקבוצות שונות של נערות – ערביות, בדואיות, עולות ודתיות.
  • נראה כי לא קיימות שותפויות בין ארגונים רבים (יותר משניים-שלושה) בתחומים של חשיבה, פיתוח והפעלה של תכניות לנערות.
  • התכניות אינן נותנות מכלול של מענים, אלא נעשים במסגרתן מאמצים נקודתיים, כגון: פגיעה מינית, שימוש בסמים והיריון לא רצוי.

מהממצאים עולה כיוון אפשרי לפעולה, והוא פיתוח ראייה רחבה של מגוון הצרכים של הנערות בכלל ושל הנערות בסיכון בפרט, אשר תשמש בסיס לתכנון כוללני של מענים, תוך תיאום ושיתוף פעולה בין ארגונים ובין שירותים שונים ותוך התחשבות ברצף הטיפולי.

ממצאי המיפוי הוצגו בפני חברי הפורום הבין-ארגוני "נערות על המפה", בניהול אשלים, ונערך עמם דיון בממצאים.

המחקר הוא פרי יוזמה וביצוע משותפים למאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל, אשלים ומשרד הרווחה.