ניתוח עלות-מועילות של תכניות התערבות להגברת פעילות גופנית בקרב מבוגרים בישראל

אי-פעילות גופנית מהווה גורם סיכון משמעותי ויקר למחלות כרוניות רבות. בישראל, ניתן לייחס כ-1.5 מיליארד ₪ בעלויות טיפול ישירות לאי-פעילות גופנית בשנת 2008, המייצגים 0.2% מהתל"ג. במחקר זה, חושבו יחסי עלות-מועילות של דגמי התערבות להגברת הפעילות הגופנית על ידי שילוב בין פרמטרים אפידמיולוגים, כלכליים ודמוגרפיים מקומיים לבין ממצאים מן הספרות הבין-לאומית.

במחקר זה, חושבו יחסי עלות-מועילות של דגמי התערבות להגברת הפעילות הגופנית על ידי שילוב בין פרמטרים אפידמיולוגים, כלכליים ודמוגרפיים מקומיים לבין ממצאים מן הספרות הבין-לאומית. כמה התערבויות מונעות נמצאו חסכוניות, כלומר, עלויות הטיפול שנמנעות בגין הירידה בתחלואה גדולות יותר מעלות ההתערבות. ביניהן:

  • התערבויות קליניות-מניעתיות

– "המרשם הירוק" ("The Green Prescription"): כולל זיהוי מראש של מטופלים לא פעילים, הדרכת הרופא הראשוני בשיטת הראיון ההניעתי (Motivational Interviewing), ייעוץ בעל פה ובעזרת מרשם לפעילות גופנית. מידע על המטופל מועבר למאמן לפעילות גופנית, המייעץ מדי חודש בטלפון. צוות המרפאה מודרך לעודד את המטופל ע"י מתן משוב בעת ביקוריו. מופץ גם מידע על תשתיות לביצוע פעילות בקהילה.

– The STEP Test Exercise Prescription – התערבות הכוללת ייעוץ ופעילות גופנית לקשישים בני 65+ המתעמלים על מתקן מדרגות (סטֶפֶר)  לחישוב קצב הלב בפעילות גופנית.

  • התערבויות קהילתיות

– שימוש במד-צעדים (פדומטר) באמצעות פרסום במדיה (כולל קביעת יעדים ורישום ביצוע ביומן), מעורבות הצוות הבריאותי, קידום פעילות גופנית במקום העבודה ותמיכה סביבתית (שילוט ויצירת שבילים) על ידי השלטון המקומי.

– מבצעים בכלי התקשורת בשילוב חלוקת חומרי פרסום ותמיכה בתוכניות ברמה הקהילה.

תכניות שהופעלו במקומות שונים בעולם ונמצאו חסכוניות מאוד, כלומר הגדילו את מספר שנות החיים המתוקננות לאיכות בעלות נמוכה יחסית הן: תכניות לעידוד הליכה לעומת כלי תחבורה באמצעות חלוקת מידע מותאם ותמריצים, שילוב פרסום בתשלום בכלי התקשורת, קיום אירועים ציבוריים, פעילויות קידום בריאות במקומות העבודה/בתי תפילה/ארגונים מקומיים, חשיפה לאתרי אינטרנט ייעודיים, התעמלות קבוצתית מבוקרת ושילוב ייעוץ של רופא ראשוני בנושאי פעילות גופנית עם שימוש ביומני פעילות ואפשרות להצטרף לקבוצות פעילות.

הפעלת מגוון גדול של התערבויות חסכוניות וחסכוניות מאוד המתוארות בדוח זה תתרום להשגת היעד של התכנית "לעתיד בריא 2020" – צמצום אי-הפעילות הגופנית ב-9.3 נקודות אחוז  ותחסוך למערכת הבריאות כמעט 197 מיליון ₪, כמו גם תמנע הפסדים ניכרים עקב העדרות מהעבודה ופריון נמוך.

*לא יצא בדפוס, מופיע באתר בלבד

 

הצעה לציטוט בעברית:
גינסברג, ג., ורוזנברג ,א. (2011).ניתוח עלות-מועילות של תכניות התערבות להגברת פעילות גופנית בקרב מבוגרים בישראל. דמ-11-565. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Ginsberg, G., & Rosenberg , E. (2011). Cost-Utility Analyses of Interventions to Increase Physical Activity in Israeli Adults. RR-565-11. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)