כשירות תרבותית של בתי חולים כלליים בישראל

כשירות תרבותית במערכת הבריאות מתייחסת ליכולתה של המערכת לתת טיפול למטופלים בעלי מגוון ערכים, אמונות והתנהגויות ולהתאים את הטיפול לצרכים החברתיים, התרבותיים והלשוניים שלהם.

מחקר ראשון מסוגו בארץ מיפה את מצב הכשירות התרבותית של 35 מתוך 39 בתי החולים הכלליים בישראל. צוות המחקר פיתח את כלי המיפוי והתצפית לצורכי המחקר על בסיס הספרות הבין-לאומית בתחום. ב-35 בתי החולים נערכו ראיונות בעזרת כלי המיפוי, ב-18 בתי חולים גדולים (מעל 300 מיטות) נערכו גם ראיונות עומק חצי מובנים וב-10 מהם נערכו תצפיות כדי לבדוק את שפת השילוט במרחב הציבורי.

מטרות המחקר היו להעריך את פעולות בתי החולים לקידום כשירות תרבותית, לזהות גורמים מסייעים ומעכבים וללמוד על התכניות להמשך קידום הנושא. המחקר נעשה עם כניסתו לתוקף של חוזר מנכ"ל (2013) בנושא. עיתוי המחקר נועד לבדוק את מצב הכשירות בשלב ראשוני, כדי שהממצאים ישמשו בסיס לבדיקה נוספת בעתיד.

מממצאי המחקר:

  • הציון הממוצע של כלל בתי החולים במדד הכשירות התרבותית הוא נמוך-בינוני (2.24 בסולם 0–4), וטווח הציונים הוא גדול ונע בין 0.7 ל-3.2.
  • מניתוח ציוני מדד הכשירות התרבותית עולה כי רמת הכשירות התרבותית של בתי החולים אינה אחידה. כך למשל בתי חולים ממשלתיים הם הכשירים ביותר, אחריהם הציבוריים ולבסוף הפרטיים; בתי חולים שסיימו תהליך קבלת תו תקן של JCI (ארגון אמריקני המתמקד בבקרה של בטיחות החולה) הם ברמת כשירות גבוהה מאחרים; בתי חולים במחוזות דרום ומרכז כשירים יותר מאלה שבצפון ובירושלים.
  • המרואיינים ציינו את תפקידן החשוב של הנחיות חוזר מנכ"ל בקידום תהליך ההתאמה התרבותית ואת חשיבות מעורבותם של מנהלי בתי החולים.
  • הגורמים שהמרואיינים ציינו כמעכבים את תהליך ההתאמה התרבותית הם קושי בהבנה איך ליישם בפועל את הנחיות החוזר והעדרם של תקן לממונה כשירות תרבותית ושל משאבים ליישום השינויים הנדרשים.

מהממצאים עולה כי מספר כיווני פעולה יכולים לקדם את רמת הכשירות התרבותית, ובהם: פרסום נספחים לחוזר מנכ"ל הכוללים הגדרות והנחיות ברורות ליישום הסטנדרטים בעניין איכות, תקינה ובקרה; הקצאת משאבים ייעודיים על-ידי משרד הבריאות; איגום משאבים ליצירת תשתית שיתופית של כלים וידע בין בתי החולים; הכנת תכנית עבודה שנתית לבית החולים; הקצאת תקן ממונה ומינוי ועדת היגוי בנושא  בתוך בית החולים.

חשוב לערוך מיפוי חוזר בעוד כשנתיים כדי לבחון את התקדמות בתי החולים בנושא חשוב זה.

ממצאי הדוח הוצגו למקבלי ההחלטות במשרד הבריאות, ממוני הכשירות התרבותית בבתי החולים וכן לאנשי מחקר בתחום, והם יוצרים מודעות רבה יותר ומקדמים את המאמצים בנושא.

המחקר נעשה בסיוע המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות בריאות.

 

הצעה לציטוט בעברית:
 אלרועי, א., שוסטר, מ. ואלמקייס, ע. (2016). כשירות תרבותית של בתי חולים כלליים בישראל.
דמ-16-706. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Elroy, I., Schuster, M., & Elmakias, I. (2016). Cultural Competence of General Hospitals in Israel. RR-706-16. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)