תמונת מצב ומגמות בתעסוקה של גילאי 74-45

בשנים האחרונות גובר העניין הציבורי בארץ ובעולם בתעסוקת עובדים מבוגרים. שינויים דמוגרפיים גורמים לעלייה משמעותית בחלקם בכוח העבודה, והעלייה בתוחלת החיים מאריכה את תקופת הזכאות לגמלאות. בשנים 2009-2004 הועלה גיל הפרישה בישראל, והדיונים על  מגמה זו נמשכים. שוק העבודה עצמו משתנה בעקבות שינויים טכנולוגיים מהירים, הדורשים התאמה והסתגלות מצד העובדים המבוגרים. העובדים המבוגרים – בגיל פרישה או אף קודם לכן –  אשר מעוניינים להמשיך ולעבוד לעתים אינם מצליחים למצוא את מקומם בשוק העבודה.

ג'וינט-תבת (תנופה בתעסוקה) וג'וינט-אשל (האגודה לפיתוח שירותים לזקנים) העלו את נושא תעסוקת המבוגרים על סדר היום והם נערכים לקראת פיתוח תכניות בתחום זה. מטרת סקירה זו היא לשמש בסיס לפיתוח מדיניות ותכניות התערבות לשילוב עובדים מבוגרים בשוק העבודה.

הסקירה כוללת תמונת מצב מקיפה על דפוסי העבודה של גילאי 74-45 בשנים 1990 ועד 2011, המתבססת בעיקר על ניתוח נתוני סקרי כוח אדם של הלמ"ס. כמו כן מוצגות בה המגמות על פני זמן בהשתתפות בשוק העבודה בהשוואה למגמות הבין-לאומיות. הסקירה מתמקדת באוכלוסייה שאינה עובדת אך מצהירה כי היא מעוניינת לעבוד; הגורמים שעוסקים בנושא רואים בה אוכלוסיית יעד מרכזית.

מממצאי הסקירה עולה כי:

  • המגמות בתעסוקה של גברים ונשים הן שונות. שיעורי התעסוקה של גברים היו במגמת ירידה משנת 1990 עד אמצע שנות ה-2000. בשנים לאחר מכן חלה בהם עלייה הדרגתית. שיעורי התעסוקה של נשים היו במגמת עלייה לכל אורך התקופה אבל הם עדיין הרבה יותר נמוכים מהשיעורים בקרב הגברים.
  • כ-93,000 מגילאי 74-45 אינם עובדים, אך מעוניינים לעבוד: 50,000 גברים ו-43,000 נשים; 50% מהם בני 54-45, 40% בני 64-55 ו-10% מהם בני 74-65.
  • יש הטרוגניות במאפייניה של קבוצה זו:
    1. רמת ההשכלה: 35% מהגברים חסרי השכלה או למדו עד חטיבת הביניים, ולעומת זאת, 22% הם בעלי תואר אקדמי; 18% מהנשים חסרות השכלה או למדו עד חטיבת הביניים, לעומת 24% בעלות השכלה אקדמית.
    2. קבוצות אוכלוסייה: 67% הם יהודים ותיקים,  16% עולים ו-17% ערבים.

מהממצאים עולה כי יש קבוצה משמעותית של אנשים בני 74-45  אשר אינם עובדים ומעוניינים לעבוד ואשר ייתכן שניתן לעזור להם להשתלב בשוק העבודה. ההטרוגניות ברמות ההשכלה ובהרכב האוכלוסייה מעידה כי זוהי תופעה רחבה הדורשת התערבות מקיפה.

ממצאי הסקירה הוצגו לפורומים שונים בג'וינט-תבת ובמשרד הכלכלה והם משמשים כבסיס לפיתוח מדיניות ותכניות התערבות לעובדים מבוגרים בשוק העבודה.

הסקירה הוזמנה  על ידי ג'וינט-אשל וג'וינט-תבת ומומנה בסיועם.

הצעה לציטוט בעברית:
ׁשנּור, י., וולדה-צדיק, א. וברודסקי, ג'. (2015).תמונת מצב ומגמות בתעסוקה של גילאי 74-45. דמ-15-676. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Shnoor, Y., Wolde-Tsadick, A., & Brodsky, J. (2015). Current Trends in the Employment of Adults Aged 45-74. RR-676-15. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)