מידע וקבלת החלטות בעידן ביטוח הבריאות הממלכתי: דוח מסכם

מחקר רב-שנתי של מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל בחן את תפקידם של המידע והמחקר בהחלטות ממשלתיות הנוגעות להפעלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. המחקר שאף לאתר מקרים שבהם נתונים תרמו לקבלת החלטות ומקרים שבהם לא הייתה תרומה של נתונים, ולעמוד על הסיבות לכך. המחקר מבוסס על ראיונות עומק עם קובעי מדיניות, מנהלים וחוקרים וכן על סקירה של מסמכים רלבנטיים.

במחקר חמישה רכיבים עיקריים. בתחילה נערך ניתוח השוואתי של השימוש בנתונים בעשר החלטות משמעתיות הקשורות לביטוח בריאות ממלכתי. לאחר מכן נותחו שני תהליכים מרכזיים הקשורים למדיניות הבריאות: הרפורמה בבריאות הנפש ועבודתה של הוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה (ועדת אמוראי). לבסוף נותח השימוש בשני מקורות מידע חשובים: סקר הבריאות של הלמ"ס והדוחות הכספיים של קופות החולים (דוח ויטקובסקי). ממצאים מפורטים מחמשת הרכיבים הללו פורסמו בדוחות נפרדים של המכון. דוח מסכם זה משלב את הממצאים העיקריים מתוכם. בין ממצאי המחקר:

  • מחקרים ונתונים תרמו במידה רבה לפיתוח המדיניות בשנים 1999-1995 והשימוש בנתונים התגבר עם הזמן.
  • קובעי מדיניות במערכת הבריאות מרבים להשתמש בנתונים.
  • יחד עם זאת, קובעי המדיניות נאלצו לעתים להגיע להחלטות בהיעדר מידע חשוב.
  • במקרים רבים, מקבלי ההחלטות הוצפו במידע, אך עדיין היו חסרים להם הנתונים החשובים ביותר לשם קבלת החלטות מיודעות.
  • מקורות נתונים אשר הוקמו בהיענות לצורכי מידע מוגדרים של מקבלי ההחלטות הם שתרמו את התרומה הגדולה ביותר לתהליך פיתוח המדיניות.
  • מערכת הבריאות תפיק תועלת מרובה מהשקעה צנועה יחסית במספר מצומצם של מאגרי נתונים ארציים.
  • רק לעתים רחוקות עסקו מקבלי ההחלטות בניתוח מובנה של ההחלטות שעמדו בפניהם ושל האופנים שבהם נתונים היו יכולים לתרום להחלטות אלה. לדבריהם, ניתוח מובנה מן הסוג שנעשה במסגרת המחקר הנוכחי אפשר וראוי שיתבצע בשלב מוקדם של תהליך קבלת ההחלטות.

מן הממצאים עולה, שעל מנת שמקבלי ההחלטות יקבלו יותר נתונים משמעותיים, הם יזדקקו ליותר אנשי צוות אנליטיים, ליותר מחקרים והפקת נתונים ייעודיים, ליותר תכנון מראש, ליותר תחזיות ולתחזיות טובות יותר. כמו כן יהיה צורך להקים מספר מאגרי נתונים ממלכתיים מרכזיים.

ממצאי המחקר הופצו בהרחבה ונראה שכבר הביאו לכך שחוקרים וקובעי מדיניות בישראל חושבים באופן שיטתי ופעיל יותר על הקשר שבין נתונים לבין קביעת מדיניות.

מחקר זה נתמך על ידי קרן קוני וברט רבינוביץ למחקר יצירתי וחדשני במאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל ועל ידי מענק מחקר מהמכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות ושירותי הבריאות.