שימוש בנתונים בתהליכי קבלת החלטות משמעותיות הקשורות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עורך מחקר רב-שנתי העוסק במקומם של הנתונים בקביעת מדיניות מערכת הבריאות, הקשורה ליישומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, החל מכניסתו לתוקף בינואר 1995.