פיתוח מערך של מדידה שוטפת עבור הוסטלים שיקומיים תעסוקתיים לדרי רחוב

בשנת 2020 החליט מינהל של"מ – שיקום ליווי ומניעה במשרד הרווחה והביטחון החברתי להסדיר את התנהלות ההוסטלים לדרי רחוב, מאחר שאינם פועלים לפי סטנדרטים אחידים ויש ספק בנוגע למידה שבה הם משיגים את המטרות השיקומיות שלשמן הוקמו. מהלך זה החל בפיתוח מודל הפעלה, בקביעת סטנדרטים ובהוצאת מכרזים חדשים להפעלת ההוסטלים. במחצית השנייה של שנת 2020 פנה מינהל של"מ לצוות הבטחת איכות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל כדי שזה יסייע למהלכים אלו. לשם כך בוצעו במסגרת המחקר שלושה רכיבים. הראשון הוא סקירת ספרות בין-לאומית למיפוי המדיניות והמענים הקיימים בעולם בנוגע לאוכלוסיית דרי הרחוב (לנטו ואח', 2021). הרכיב השני הוא מיפוי תפיסת השיקום ואופן ההתנהלות של ההוסטלים לדרי רחוב הקיימים בישראל (לנטו ואח', 2022). מסמך זה עוסק ברכיב השלישי והוא פיתוח מערך מדידה עבור הוסטלים שיקומיים תעסוקתיים עבור דרי רחוב.

המסמך מסכם את מהלך פיתוח כלי המדידה להוסטלים שיקומיים תעסוקתיים, שמטרתם לבחון את התקדמות דרי הרחוב במודל השיקומי ולבחון את איכות השירות שניתן בהוסטל, לצורך למידה ושיפור מתמשך.

פיתוח כלי המדידה נעשה בשיתוף עם ועדת פיתוח שריכזה את התובנות והמומחיות של בעלי העניין המעורבים בשירותים עבור דרי רחוב. הוועדה פיתחה מודל לוגי להוסטלים שיקומיים תעסוקתיים ושני כלי מדידה: האחד למילוי על ידי הצוות בהוסטל והשני למילוי על ידי מקבל השירות. ועדת הפיתוח כללה שישה נציגים ממינהל של"מ במשרד הרווחה: מנהלת תחום דרי רחוב, ממונים על מפקחים ומפקחים. הוועדה התכנסה שש פעמים בין החודשים אוקטובר 2022–מאי 2023.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
לנטו, ט. ובסרמן-נבון, ל. (2023). פיתוח מערך של מדידה שוטפת עבור הוסטלים שיקומיים תעסוקתיים לדרי רחוב. דמ-23-971. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Lento, T., & Beserman-Navon, L. (2023). Developing an Ongoing Measurement System for Occupational Rehabilitation Hostels for Street Dwellers. RR-971-23. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)