הקנייתם של כישורים רכים ומדידתם בעולם העבודה המשתנה – סקירת ספרות

תקציר

בעשור החולף אנו עדים להתבססותו ההולכת וגדלה של גוף מחקר אשר מראה את התרומה של כישורים רכים להצלחה בעולם העבודה, לשיפור המסוגלות התעסוקתית ולהגדלת פריון העבודה, לעיתים אף על פני תרומתם של כישורים קשים.

מאמצים לזיהוי קשת הכישורים המגדילה את סיכויו של אדם להשתלב בעבודה בצורה מוצלחת מצביעים על שורה בסיסית של כישורים, ובהם הבנת רעיונות מורכבים, הסתגלות לסביבה משתנה, אוריינות מילולית וכמותית, כישורי ויסות עצמי, כישורים חברתיים ואוריינות דיגיטלית. חשיבות העיסוק בכישורים מודגשת במיוחד לאור מחקרים עדכניים שמראים כי ניתן להקנות כישורים ולשפרם במיוחד בקרב צעירים, אבל גם בקרב מבוגרים בגיל העבודה. ההבנה שניתן להקנות כישורים גם למבוגרים הובילה לפיתוח של תהליכים ותוכניות לרכישת כישורים במדינות רבות בעולם המערבי, ובהם "מועצות כישורים לאומיות" שנועדו לצמצם פערים ברמה הלאומית; תוכניות להקניית כישורים ולשיפורם ברמת הפרט; והתערבויות ממוקדות בכישורים ספציפיים. בישראל פיתח ג'וינט-תבת את מודל I PRO Skills (מעתה I PRO ), במטרה לעדכן את הידע ואת הכלים לפיתוח כישורים בתוכניות תעסוקה לפי מגמות השינוי בשוק העבודה. המודל נועד להוות כלי לשימושם של גופי ליווי תעסוקתי.

פיתוחן של תוכניות אלה, ובהן תוכנית I PRO , העצים את הצורך במדידת השיפור בכישורים ובבחינת יעילותן של התוכניות. הספרות מראה כי מדידה של כישורים היא מורכבת ומציבה אתגרים בעת בחינת השינוי לאורך זמן ומעלה את הצורך בהתאמה של המושגים וכלי המדידה לתרבות המקומית. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ערך סקירת ספרות שתסייע בראש ובראשונה באתגר מדידת הכישורים ועל ידי כך גם תסייע בביסוס מודל I PRO , הרחבתו והקניית כלים יישומיים לצורך הטמעתו בתוכניות תעסוקה.

במסמך זה מובאת סקירה מקיפה של הספרות הרלוונטית בתחום הכישורים הנדרשים בעולם העבודה המשתנה. הסקירה מתייחסת להגדרת הכישורים, לתרומתם להצלחה בשוק העבודה, למידה שבה ניתן להשפיע עליהם, והיא כוללת גם מגוון תוכניות לשיפורם של כישורים ודרכים למדידתם. מן הסקירה עולה כי קיים מגוון רחב של כלים לאבחון ולמדידת כישורים, בהם שאלוני דיווח עצמי, כלים לדירוג על ידי אחרים, סימולציות והערכת ביצועים. כל אחד מן הכלים מדגיש אחת או יותר מרמות המדידה העיקריות של כישורים — ידע ועמדות, מודעות והתנהגות. בסיום הסקירה, הקדשנו מקום מיוחד לבחינת מודל I PRO על רקע הספרות הקיימת.