אינדקס לאומי למדידת התעללות בילדים והזנחתם בישראל: תהליך הפיתוח

ילדים נפגעי התעללות והזנחה המוכרים לשירותי הרווחה הם 'קצה הקרחון' של כלל הילדים הנפגעים מתופעה זו בישראל. רבים מן הקרבנות אינם ידועים לרשויות ועל כן קיים קושי לגבש מדיניות כוללת ולפתח שירותים בעבורם. עד היום לא נעשה בישראל ניסיון לאגד את הנתונים הנאספים במערכות השונות למערך משולב של מדדים שיספק מידע שוטף, מקיף ומהימן יותר ואשר יאפשר מעקב אחר שינויים לאורך זמן. פיתוח האינדקס הלאומי למדידת התעללות בילדים והזנחתם נועד למלא חוסר זה.

במאי 2015 הושק מיזם מהל"ב, בהובלת מכון חרוב, שנועד לקדם פעולות מעשיות להפחתת תופעת ההתעללות בילדים והזנחתם בישראל ולמניעתה. כחלק מן המיזם התבקש מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל לפתח אינדקס לאומי למדידת התופעה על מכלול מרכיביה. בדוח זה אנו מציגים את תהליך פיתוח האינדקס, את העקרונות המנחים לפיתוחו ואת ההצעה ליישומם האופרטיבי.

תהליך פיתוח האינדקס הצריך יצירת הבנה משותפת והסכמות רחבות בקרב אנשי מקצוע וקובעי מדיניות בכירים בישראל בנוגע לגבולות התופעה הנמדדת ולדרך הטובה ביותר למדוד אותה. לפיכך, השלב הראשון, שארך שנה (יוני 2015 עד מאי 2016), כלל הקמת ועדה רב-מקצועית לליווי תהליך פיתוח האינדקס. שלב זה כלל למידה לעומק של הגדרות התופעה ושל שיטות איסוף המידע הרווחות בעולם ובישראל.

על סמך תהליך הלמידה, נקבעו עקרונות מנחים לפיתוח האינדקס ואלו תורגמו להצעה אופרטיבית לביצועו. העקרונות כוללים:

  1. שימוש בהגדרות הנפוצות יותר בעולם כדי להקל על ההשוואה בין מדינות
  2. שימוש בתשתיות הקיימות לאיסוף המידע כדי להגביר את היתכנות המדידה ולהפחית את עלותה
  3. שילוב בין מקורות מידע מגוונים שיאפשר להציג היקף מלא ככל האפשר של התופעה
  4. איסוף מידע על מאפיינים דמוגרפיים לצורך העמקת ההבנה של התופעה ושל שימושיות המידע

בשנת 2017 ייערך פיילוט לבחינת היתכנות מערך המדידה המוצע. הפיילוט גם יספק ממצאים ראשוניים על היקף תופעת ההתעללות בילדים והזנחתם בישראל.

פיתוח האינדקס נעשה ביזמת המיזם למניעת התעללות בילדים – מהל"ב ובמימונו.