מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי (מחזור א')

הצעה לציטוט בעברית:
חסין, ט. קדם-קדיש, ל. ודולב, ה. (2018). מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי (מחזור א'). מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.