מחקר הערכה לתכנית הכשרה למובילי חדשנות דיגיטלית

תכנית "מובילים דיגיטליים" הינה תכנית הפועלת לקידום חדשנות דיגיטלית ממשלתית, לצורך השגת מטרות לאומיות מרכזיות. לשם כך, היא פועלת לגיבוש קבוצה של מובילי חדשנות דיגיטלית במשרדי הממשלה, בשלטון המקומי ובמגזר השלישי. התכנית הינה שותפות בין מטה ישראל דיגיטלית, רשות התקשוב הממשלתי, נציבות שירות המדינה ומכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל.

התכנית פועלת כחלק מהמאמץ ליישם את חזונו של המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" שהושק על ידי הממשלה בשנת 2013. התכנית פועלת ל: הקניית ידע, חיזוק יכולות ומתן כלים לקידום מצוינות דיגיטלית ולהובלת פרויקטים דיגיטליים; יצירת קשרים מקצועיים ושיתופי פעולה בין המשתתפים וגיבוש "רשת עמיתים".

במחזור הראשון של התכנית (יוני 2015-פברואר 2016) השתתפו 39 מנהלים בכירים ממשרדי ממשלה, מהשלטון המקומי ומהמגזר השלישי. התכנית כללה למידה, פיתוח פרויקטים בקבוצות קטנות וסמינר שהתקיים באוניברסיטת הרווארד.

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל התבקש לבצע מחקר הערכה לתכנית, ובמסגרתו הועבר עם סיומה שאלון מקוון למילוי עצמי לכלל הבוגרים.

ממצאי המחקר העיקריים:

  • המשתתפים העידו כי התכנית תרמה לרכישת ידע והקנתה כלים ומיומנויות בנוגע לקידום תהליכי דיגיטציה.
  • רובם הגדול של המשתתפים העידו על מוטיבציה ותחושת מסוגלות גבוהות להשפעה ולהובלה בתחום הדיגיטציה. רבים מהם אף החלו להניע בפועל תהליכי דיגיטציה בתחום שבו הם עוסקים, מעבר לפרויקט שלהם במסגרת התכנית.
  • התכנית סייעה במידה רבה ליצירה ולחיזוק של קשרים מקצועיים בין המשתתפים ובנתה בסיס פוטנציאלי לפעולה משותפת. כמה מהמשתתפים הביעו עניין בחיזוק התשתית המערכתית לפעילותם כקבוצה לאחר סיום התכנית.
  • התכנית שמה יותר דגש על הממשלה ופחות על החברה האזרחית והשלטון המקומי, גם מבחינת היקף המשתתפים וגם מבחינת התכנים. המשתתפים דיווחו על הבנה נמוכה של החשיבות של שיתוף פעולה בין-מגזרי לקידום דיגיטציה.
  • המשתתפים ממשרדי הביצוע (כגון חינוך ובריאות), שבהם הגדרה ברורה יותר של תפקיד המוביל הדיגיטלי, העידו על תרומה רבה יותר של התכנית בהשוואה למשתתפים ממשרדי מטה (כגון אוצר ומשפטים), במיוחד בהיבטים היישומיים.
  • המשתתפים הביעו עניין בהרחבת העיסוק בתכנית בהתנסות מעשית ובחשיבה על יישום בפועל. רבים מהם סברו כי העבודה על הפרויקטים לא נתנה מענה מספק לצורך זה, וחשבו כי יש צורך בתהליך סדור יותר לבחירת הפרויקטים ובמתן יותר ליווי וייעוץ.

הממצאים נידונו עם ועדת ההיגוי של התכנית ומשמשים תשומה מרכזית לעיצוב המחזור הבא שלה שיתחיל בקרוב.

המחקר הוזמן ומומן על-ידי מטה ישראל דיגיטלית ומכון אלכא למנהיגות וממשל.