מובילים דיגיטליים התוכנית לשלטון המקומי – מחזור ג'

רקע

מובילים דיגיטליים – התוכנית לשלטון מקומי היא תוכנית להכשרת מובילי שינוי שיקדמו חדשנות דיגיטלית בשלטון המקומי לשם שיפור תהליכים וממשקים באמצעות טכנולוגיה. התוכנית, המופעלת בהובלת ג'וינט ישראל-אלכא ובשיתוף "ישראל דיגיטלית" ומשרד הפנים, נועדה לקדם את חזונו של המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" ליצור ממשל חכם וידידותי, להאיץ צמיחה כלכלית ולצמצם פערים חברתיים באמצעות דיגיטציה.

מחזור ג' של התוכנית פעל בין יולי 2019 לספטמבר 2020 והשתתפו בו 40 משתתפים: 32 מן השלטון המקומי, 6 מן הממשלה ו-2 מן החברה האזרחית. התוכנית כללה 7 מפגשים של יומיים בארץ (14 ימים בסך הכול), סיור לימודי של 5 ימים בדנמרק ו-4 מפגשים מקוונים. בעקבות מגפת הקורונה נוספו כמה מפגשים מקוונים. מועד הסיום הפורמלי של התוכנית נדחה כמה פעמים, ולבסוף נערך במתכונת מקוונת.

כחלק מן הרצון להפיק לקחים לקראת המחזורים הבאים של התוכנית, ג'וינט ישרא-אלכא פנו למכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בבקשה להעריך את התוכנית.

מטרה

לבחון את המידה שבה הושגו מטרות התוכנית וכן את אופן הניהול והארגון שלה.

שיטה

במחקר שולבו שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות. נעשה שימוש בשלושה כלי מחקר:

 1. שאלון מקוון למילוי עצמי. 25 משתתפים (71% היענות) השיבו לשאלון בתום מפגש הסיום של התוכנית
 2. תצפית
 3. קבוצת מיקוד. דיון מקוון עם 9 משתתפים

במידת האפשר, לאחר שינויים בתוכנית ובכלי המדידה, הושוו הנתונים שנאספו לממצאי המחקר שהתקבלו בסיום מחזור ב'.

ממצאים ומסקנות

כלל המשיבים דיווחו שהתוכנית ענתה על ציפיותיהם, שהם שבעי רצון מניהול התוכנית ושהיו ממליצים עליה. 96% דיווחו כי התוכנית עצמה היא דוגמה לחדשנות בעידן הדיגיטלי. רוב המשיבים (85% בממוצע) רכשו בזכות התוכנית ידע חדש, וכשני שלישים (68% בממוצע) דיווחו כי התוכנית חיזקה את התפיסות החיוביות שלהם כלפי עולם הדיגיטציה או השפיעה עליהן לטובה. נוסף על כך, מרבית המשיבים (94% בממוצע) מרגישים שהם מובילים דיגיטליים או שעשו שינוי בדרכי העבודה שלהם.

התוכנית הקנתה כלים, שיטות עבודה ומיומנויות להובלת שיתוף פעולה: בממוצע, 75% מן המשתתפים רכשו כלים ומיומנויות חדשים; 80% רכשו שיטות עבודה חדשניות לניהול; 88% רכשו מיומנויות להובלת שיתופי פעולה לצורך קידום דיגיטציה. התוכנית אפשרה יצירה וחיזוק של קשרים: 92% יצרו או חיזקו קשרים עם המגזר שלהם; 76% יצרו או חיזקו קשרים עם גורמים ממגזרים אחרים; 56% יצרו או חיזקו קשרים עם גורמים מקצועיים, מרצים ויועצים.

המלצות המשיבים למחזורים הבאים:

 1. לפני התוכנית
 • יש לשפר את הפרסום על התוכנית: הפרסום הנוכחי אינו משקף את הנעשה בה.
 1. במהלך התוכנית
 • יש להעמיק את ההיכרות בין המשתתפים בשלבים המוקדמים של התוכנית
 • יש להגביר את החיבור המעשי לשטח ולהראות פרויקטים חדשניים ברשויות מקומיות ברחבי הארץ
 • יש להציג בפני המשתתפים יותר כלים דיגיטליים ולהגביר את ההתנסות שלהם עימם
 • יש להעמיק בתחומים נוספים: אופן ההתנהלות וקבלת החלטות ברשויות המקומיות, ניהול ידע ומידע, פרטיות ואבטחת מידע, עידוד חדשנות טכנולוגית ויזמות במגזר הציבורי
 • יש לכלול בתוכנית מפגשים בקבוצות קטנות, על פי מאפייני המשתתפים (רמת הדיגיטציה ברשות, 'מטה מול מטה')
 1. הידוק החיבורים
 • יש להגביר את המעורבות של משרד הפנים בתוכנית כולה
 • יש לשמר את החיבור בין השלטון המקומי ובין השלטון המרכזי

יש לשקול מחדש את השתתפותם של נציגי החברה האזרחית בתוכנית