קשישים מוגבלים מקבלי גמלה בכסף (גמלת שירותים מיוחדים לנכים) ומקבלי גמלה בעין (גמלת סיעוד)

גמלת סיעוד – בעין או בכסף – מה אנו לומדים מן הניסיון הקיים בארץ בקרב מקבלי גמלאות סיעוד ושר"מ?

קשישים בעלי מוגבלות תפקודית בישראל מקבלים סיוע למילוי צורכיהם היום-יומיים בשני אופנים:

  • במסגרת חוק ביטוח סיעוד ניתנת גמלת סיעוד לזקנים בעלי מוגבלות תפקודית או לזקנים הזקוקים להשגחה.
  • במסגרת קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ) ניתנת גמלה כספית לנכים מבוגרים וצעירים בעלי צרכים סיעודיים. בהגיעם לגיל זִקנה רובם מעדיפים להמשיך לקבל את הגִמלה הכספית על פני גִמלה בעין.

במסגרת מחקר זה השוונו את ההשלכות של סוג הגמלה בין קשישים שמקבלים גמלה בכסף לבין קשישים שמקבלים גמלה בעין מבחינת היבטים שונים של הטיפול בזקן וההיענות לצרכיו. בדקנו את השימוש בשירותים פורמליים וקבלת עזרה בלתי-פורמלית, שביעות רצון מן הטיפול, צרכים לא מסופקים והעדפות הקשישים והמטפלים הבלתי פורמליים לגבי אופן מתן הגמלה.

להלן ממצאים נבחרים מהמחקר:

  • שימוש בשירותים. בקבלת עזרה פורמלית ובלתי פורמלית של הקשישים בטיפול אישי וביתי נמצאו הבדלים משמעותיים, הנובעים מאופן מתן הגמלה. לעומת למעלה מ-90% מהקשישים מקבלי גמלת סיעוד שקיבלו סיוע מהמטפלת בטיפול אישי, רק כשליש ממקבלי גמלת שר"מ ניצלו את כספם להעסקת מטפלת, ורובם קיבלו את הסיוע רק מבני המשפחה. גם בתחום של עזרה בניהול משק הבית נמצא שיותר מקבלי גמלת סיעוד קיבלו סיוע פורמלי לעומת מקבלי גמלת השר"מ; אולם נמצא כי רמת מעורבותם של בני המשפחה בטיפול בקשישים בשתי הקבוצות הייתה גבוהה.
  • צרכים לא מסופקים . לא נמצא הבדל בין מקבלי שני סוגי הגמלאות בדיווח על צרכים לא מסופקים. בשתי הקבוצות דיווחו במידה דומה על צורך בעזרה נוספת מעבר לעזרה הקיימת. בהתאם, בשתי הקבוצות, למעלה משלושה רבעים מן המטפלים הבלתי פורמליים דיווחו שמוטל עליהם עומס רב.העדפות לגבי אופן מתן הגמלה . למעלה מתשעים אחוזים מהקשישים מקבלי גמלת השר"מ היו מעוניינים להמשיך לקבל גמלה כספית. מקבלי גמלת הסיעוד היו חלוקים יותר בהעדפותיהם: 58% העדיפו להמשיך לקבל שירותים, ו-36% העדיפו גמלה כספית. המטפלים הבלתי פורמליים של הקשישים הביעו העדפות דומות לאלו של הקשישים. אלו שהעדיפו קבלת גמלה בעין הדגישו את החששות מתהליכים הקשורים בהעסקת מטפלת באופן עצמאי (מציאתה, תשלומי שכר, ביטוח, ימי חופש וכו'). בין הסיבות העיקריות שצוינו להעדפת גמלאות בכסף בלטה תחושת האוטונומיה והשליטה של מקבלי הגמלה (צוין ע"י כשליש ממקבלי הגמלה הכספית).

ממצאי המחקר כבר הוצגו בפני פורומים שונים של מקבלי החלטות הדנים בהיבטים שונים בהפעלת חוק ביטוח סיעוד ובסוגיית ההתמודדות עם הטיפול בקשישים מוגבלים בכלל,כגון ועדת העבודה והרווחה של הכנסת וועדת הסיעוד.