ייפוי כוח מתמשך לזקנים ולאנשים עם ירידה קוגניטיבית: בחינת יישום תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

רקע

בשנים האחרונות יש עיסוק רב בישראל ובעולם בשאלות הנוגעות לשימור האוטונומיה של אנשים עם מוגבלות ולזכותם של כל בני האדם לקבל החלטות הנוגעות לחייהם. אחד הכלים הנפוצים ביותר שעלול לפגוע באוטונומיה של האדם הוא מינוי אפוטרופוס. כמחצית מן האנשים שמונה להם אפוטרופוס הם בני יותר מ-65. באפריל 2017 נכנס לתוקף תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ובמסגרתו נקבעו חלופות לאפוטרופסות, ובהן ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו.

מטרת המחקר

לבחון את יישום תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ואת תרומתו של ייפוי כוח מתמשך לזקנים ולאנשים עם ירידה קוגניטיבית.

שיטות

  1. ניתוח נתונים מנהליים ממאגר משרד המשפטים, על ממנים [1] ומיופי כוח
  2. סקר מקוון בקרב 1,086 עורכי דין שעברו את ההכשרה לעריכת ייפוי כוח מתמשך
  3. עשרה ראיונות חצי מובנים עם ממנים ומיופי כוח
  4. סקר מקוון בקרב 68 בני משפחה של אנשים עם ירידה קוגניטיבית

 ממצאים

  1. מניתוח הנתונים המנהליים עלה כי עד אפריל 2021 הופקדו 52,109 ייפויי כוח מתמשך, מהם מומשו כ-1,400 (3%). במשך השנים חלה עלייה מתמדת במספר ייפוי הכוח המתמשך שנערכו. 89% מן הממנים היו בני 65+ (גיל ממוצע 76), אך רק 4% מכלל בני 65+ חתמו על ייפוי כוח מתמשך. 75% מן הממנים התגוררו ביישובים באשכולות חברתיים-כלכליים 9-7 ו-65% מאזור המרכז. נמצא כי שיעור הממנים מקרב אוכלוסיית הזקנים במחוז המרכז ותל אביב (6% ו-5%, בהתאמה) גבוה משיעורם במחוז הצפון (2%) והדרום (1.7%). רק מיעוט מן התיקים נכנסו לתוקף תוך חצי שנה ממועד חתימתם.
  2. מניתוח הסקר שנערך בקרב עורכי הדין עולה כי 59% מהם ערכו עד עשרה ייפוי כוח; 45% גובים יותר מ-4,000 ₪ על עריכת ייפוי כוח מתמשך (עורכי דין צעירים גובים יותר). 89% מעורכי הדין שהשתתפו בסקר דיווחו כי הם עוסקים בתחום ממניע ערכי, ו-55% דיווחו כי הם עוסקים בו ממניע כלכלי. 52.6% דיווחו על קשיים טכניים, 29.4% דיווחו על קשיים לכנס את הממנים והמיופים, ו-23% דיווחו שלא חוו קשיים כלל. מן הסקר עלה כי ייפוי כוח מתמשך אכן מהווה כלי תכנון מוקדם עבור אנשים: רק 7% פנו "ברגע האחרון" (לפני ירידה קוגניטיבית). עוד נמצא כי 13% מעורכי הדין דיווחו שהם התלבטו בנוגע לכשירות של הממנה. אתגר שזיהו עורכי הדין הוא קושי של אנשים לשלם על עריכת ייפוי כוח מתמשך (69%). 27% מעורכי הדין שהשתתפו בסקר דיווחו על העדר פיקוח ממשלתי כאתגר אפשרי. עורכי הדין שעברו הכשרה לעריכת ייפוי כוח מתמשך מעוניינים לקבל יותר מידע במהלך ההכשרה, בעיקר דוגמאות ליישום בפועל והעמקה בסוגיות הקשורות לזיקנה ולסוף החיים.
  3. מניתוח הראיונות עם הממנים ועם מיופי הכוח עלה כי המוטיבציות העיקריות לחתום על ייפוי כוח מתמשך הן: רצון לאוטונומיה, רצון לבצע תכנון מוקדם, צורך בפתרון מיידי לבעיה ורצון להימנע משימוש באפוטרופסות. החסמים לחתימה על ייפוי מתמשך הם רגשיים וטכניים. המקצועיות ושיתוף הפעולה עם עורך הדין צוינו כרכיבים מרכזיים בהצלחת התהליך.
  4. מניתוח הסקר בקרב בני משפחה של אנשים עם ירידה קוגניטיבית עלה כי רוב בני המשפחה הביעו עמדות חיוביות כלפי שימוש בכלים לתכנון מוקדם, ורובם ציינו שהם מכירים את כלי התכנון. עם זאת, רק מעטים ביצעו תכנון מוקדם עבור עצמם. הסיבות העיקרית לאי-ביצוע תכנון מוקדם הן העדר זמן עקב הטיפול באדם עם הירידה הקוגניטיבית וקושי רגשי לדבר על הנושא עם בן המשפחה. ההרצאה שהועברה על ידי עמותת "מרווה" סייעה למשתתפים להבין את חשיבותם של כלים לתכנון מוקדם.

דיון והמלצות

השימוש בייפוי כוח מתמשך הולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות. נראה כי כלי זה אכן משיג את מטרתו – לשמש כלי תכנון מוקדם, אם כי יחלוף זמן עד אשר נוכל לראות את תרומתו להפחתת השימוש באפוטרופסות. הכלי משרת בעיקר את אוכלוסיית הזקנים, אך רק שיעור נמוך מהם משתמש בו. הכלי נמצא בשימוש בעיקר בקרב ממנים המתגוררים ביישובים באשכולות חברתיים-כלכליים 9-7. יש צורך להמשיך להעלות את המודעות לכלי בקרב כלל הציבור ולאתר מנגנונים שינגישו אותו לאנשים ממעמד חברתי-כלכלי בינוני ונמוך. מומלץ לבחון את האפשרות לפתור את הקשיים הטכניים שעליהם דיווחו עורכי הדין שעברו את ההכשרה. עוד מומלץ להרחיב את ההכשרה, לשלב בה ניתוחי מקרים בפועל, להעמיק בסוגיות הקשורות לזיקנה ולסוף החיים ולתת לעורכי הדין כלים להתמודדות עם מערכות יחסים בתוך המשפחה.

המחקר מומן באמצעות מענק מחקר מקרן הלן באדר ונעשה בשיתוף האפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים.

 

 

[1] ממנה הוא האדם שעורך את ייפוי הכוח המתמשך לשם הסדרת תחומים שונים בחייו, אם חלילה יאבד את כשרותו המשפטית.

 

הצעה לציטוט: רזניצקי, ש., קרמל-שיפמן, א. וזבלוצקי, א. (2022). ייפוי כוח מתמשך לזקנים ולאנשים עם ירידה קוגניטיבית: בחינת יישום תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. מ-22-203. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.