מס הכנסה שלילי – תוצאות השנה הראשונה ליישום החוק

במלאת שנה להפעלתה של תוכנית מס הכנסה שלילי בישראל בכמה אזורים, מסוכמים, בדוח זה, תוצאותיה והניסיון שהצטבר בהפעלתה עד כה. סיכום הניסיון והמחקר המלווה אותו הוא פרי עבודתו של צוות מחקר בין-משרדי בראשות ד"ר מישל סטרבצ'ינסקי, בנק ישראל. הדוח נכתב בידי נציגים מהמוסד לביטוח הלאומי, בנק ישראל, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ורשות המסים. צוות זה פעל במסגרת פורום מחקר, שהוקם כדי לתת ליווי מחקרי לתהליך היישום של האג'נדה הכלכלית-חברתית שגיבשה הממשלה (הקודמת).

מס הכנסה שלילי הוא כלי מדיניות לצמצום פערים ולשיפור ההכנסה של האוכלוסייה העובדת שבתחתית סולם ההכנסות. הוא הופעל בישראל לראשונה באופן ניסיוני בשנת 2008, על בסיס ההכנסות מעבודה מ- 2007וזאת באזורים שבהם פעלה התוכנית "אורות לתעסוקה" (נצרת, אשקלון, חדרה וירושלים) – להלן "אזורי השילוב". הדוח מתאר את פרטי החוק – ביניהם אוכלוסיית היעד והתנאים לזכאות – את שיעורי המימוש בקבוצות אוכלוסייה שונות ובאזורים השונים, ואת ההשפעה שהייתה למענק מס ההכנסה השלילי על הכנסתם של הזכאים שמימשו את זכאותם על תחולת העוני ועל עומק העוני בקרבם. נבדק גם איזה חלק מסך התשלומים בתוכנית הגיע לקבוצה הזקוקה להם ביותר – עובדים ממשפחות שהכנסותיהן הן בתחתית הסולם. מאחר שהפעלת התוכנית החלה על בסיס ההכנסות מעבודה משנת 2007, השנה שקדמה להפעלת החוק, לא ניתן עדיין לבדוק אם הפעלתה משפיעה על דפוסי התעסוקה של אוכלוסיית היעד.

לשם בחינת ההשפעה של מס ההכנסה השלילי נערך סקר ייעודי בהשתתפות האוכלוסייה הרלוונטית באזורים שבהם הופעלה התוכנית, ונבנתה קבוצת ביקורת של אוכלוסייה שמאפייניה דומים לאלה של אוכלוסיית היעד, והיא אינה מתגוררת באזורים שבהם הופעלה התוכנית; השינויים שחלו באוכלוסייה הזכאית בעקבות התוכנית נבחנו בהשוואה לשינויים בקבוצת הביקורת. על כך נוסף שימוש נרחב בנתוני רשות המסים, שאיפשר לאתר את הזכאים הפוטנציאליים של התוכנית ולבדוק את מימוש זכאותם. מטרות המחקר הן לבחון את השפעת התוכנית על העוני ועל התעסוקה, ולנתח את מיצוי הזכאות ואת הסיבות לאי מיצויה המלא.

 חברי צוות המחקר
אלון אטקין (משרד האוצר), מירי אנדבלר-סבג (המוסד לביטוח לאומי), אסף בן-שוהם (מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל), עדי ברנדר (בנק ישראל), נתנאלה ברקלי (המוסד לביטוח לאומי), אלכס גאליה (המוסד לביטוח לאומי), אורי גבאי (משרד ראש הממשלה), דניאל גוטליב (המוסד לביטוח לאומי), ורד טננבוים (רשות המסים), דניז נאון (מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל), מישל סטרבצ'ינסקי, יו"ר, (בנק ישראל), אלה שחר (בנק ישראל), ניצה קסיר קלינר (בנק ישראל).

 השתתפו בחלק מהישיבות
גבי היילברון (המוסד לביטוח לאומי), ישראל קצונבסקי (המוסד לביטוח לאומי), גיל
שיף (משרד ראש הממשלה), מרים שמלצר (המוסד לביטוח לאומי), ענת סרוסי (רשות
המסים).

 עוזרת מחקר
גילה ויינברגר (בנק ישראל).