קשישים בישראל – שנתון סטטיסטי 2005

מהם מאפייני ההכנסה, הבריאות והחברה של הקשישים? מהו היקף השירותים לקשישים ומהם דפוסי הפיתוח של שירותים אלה?

מהם ההבדלים העיקריים בין תת-קבוצות באוכלוסייה? מהי התפוצה הגאוגרפית, וכיצד משתנים מאפייני הקשישים וזמינות השירותים לפי אזור ולפי עיר?

בשנתון הסטטיסטי "קשישים בישראל" תמצאו תשובות לשאלות אלו ולעוד רבות אחרות.

זוהי השנה השמינית שהשנתון יוצא לאור. מאז ראה אור לראשונה בשנת 1998, הפך השנתון לכלי מרכזי רב-ערך בעבודתם של מתכננים, של מעצבי מדיניות, של אנשי אקדמיה, ושל חוקרים ותלמידים.

בנוסף לעדכון הנתונים השוטפים, נוספו במהדורה זו נתונים חדשים על מצב בריאותם של הקשישים מתוך סקר הבריאות הלאומי החדש שנערך על ידי הלמ"ס. כמו כן הורחבו הנתונים על מצבם החברתי של הקשישים. גם השנה הושם דגש על הנתונים העוסקים במצבם הכלכלי של הקשישים, כולל דפוסי ההכנסות וההוצאות של משקי בית של קשישים. פרק מיוחד מוקדש לבחינת אוכלוסיית הזקנים בישראל בהשוואה בינלאומית.

בעת הצגת הנתונים, אנו עומדים על המגמות לאורך זמן, ובמידת האפשר, על הבדלים בין קבוצות אוכלוסייה ובין אזורים גאוגרפיים שונים.

הפקת השנתון התאפשרה הודות לשיתוף פעולה הדוק עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועם המשרדים והארגונים העוסקים בטיפול בקשיש. אנו מקווים להמשיך ולעדכן את השנתון מדי שנה, להרחיבו ולהעמיקו. השנתון מיועד לשרת את קובעי המדיניות, את מתכנני השירותים בארגונים השונים ואת כל העוסקים בלימוד ובמחקר. הנתונים מהווים תשתית מידע הכרחית לתכנון והם מספקים בסיס לדיון על הצרכים, על המענים ועל הפערים ביניהם בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה.

שנתון 2005 יוצא לאור על-ידי "משאב" – מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזקנה, המשותף למאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ולאשל.