קשישים בישראל – שנתון סטטיסטי 2014

מהו מצבם הכלכלי, הבריאותי והחברתי של הקשישים? מהו היקף השירותים לקשישים ומהם דפוסי הפיתוח של שירותים אלה? האם הקשישים מרוצים מחייהם, מסביבת המגורים שלהם וממצבם הכלכלי?

מהם ההבדלים העיקריים בין תת-קבוצות באוכלוסייה?  מהי התפוצה הגאוגרפית ומה השוני במאפייני הקשישים ובזמינות השירותים לפי אזור ולפי עיר?

מהן המגמות העיקריות במאפייניהם של הזקנים ובשירותים שהם מקבלים על פני השנים?

בשנתון הסטטיסטי "קשישים בישראל 2014" תמצאו תשובות לשאלות אלו ולעוד רבות אחרות. במהלך השנים שבהן יוצא השנתון לאור הוא הפך לכלי רב-ערך בעבודתם של מתכננים, של מעצבי מדיניות, של אנשי אקדמיה ושל חוקרים ותלמידים.

השנתון עוסק במצבם הדמוגרפי של הקשישים, במצבם הבריאותי, בשירותי הבריאות שהם צורכים ובמצבם הכלכלי והחברתי. כמו כן הוא מציג את מערכת השירותים העומדת לרשותם. פרק מיוחד מוקדש לבחינת אוכלוסיית הקשישים בישראל בהשוואה בינלאומית. בעת הצגת הנתונים, אנו עומדים על המגמות לאורך זמן, ובמידת האפשר, על הבדלים בין קבוצות אוכלוסייה ובין אזורים גאוגרפיים שונים.

הפקת השנתון התאפשרה הודות לשיתוף פעולה הדוק עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועם המשרדים והארגונים העוסקים בטיפול בקשיש. אנו מקווים להמשיך ולעדכן את השנתון מדי שנה, להרחיבו ולהעמיקו. השנתון מיועד לשרת את קובעי המדיניות, את מתכנני השירותים בארגונים השונים ואת כל העוסקים בלימוד ובמחקר. הנתונים מהווים תשתית מידע הכרחית לתכנון והם מספקים בסיס לדיון על הצרכים, על המענים ועל הפערים ביניהם.

השנתון מופק על-ידי "משאב" – מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזקנה, המשותף למאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ולאשל. ניתן לעיין בשנתון זה באתר האינטרנט המשודרג של "משאב": www.jdc.org.il/mashav  .  באתר זה ובאתר המכון הנוכחי, ניתן למצוא גם שנתונים משנים קודמות, בעברית ובאנגלית.

הצעה לציטוט בעברית:
ברודסקי, ג'.,שנור, י. ובאר, ש. (2015).קשישים בישראל – שנתון סטטיסטי 2014.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Brodsky, J., Shnoor, Y., & Be’er, S. (2015). The Elderly in Israel – The 2014 Statistical Abstract. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)