קשישים הלוקים בדמנטיה: שכיחות, זיהוי צרכים לא מסופקים ועדיפויות בפיתוח שירותים

דמנטיה היא אחת המחלות הקשות ביותר בגיל המבוגר, ומעמידה אתגר בפני שירותי הבריאות והרווחה. דמנטיה מאופיינת בהידרדרות בזיכרון ובתפקוד הקוגניטיבי והיומיומי, ויש לה השפעה מרחיקת לכת על מי שלוקים בה ועל המשפחות התומכות בהם.

המחקר הנוכחי הוא המחקר המקיף הראשון שנערך בישראל, שבוחן את היקף הדמנטיה בקרב קשישים החיים בקהילה, את המידה שבה הלוקים במחלה מוכרים למערכת השירותים, ואת היקף הצרכים הלא-מסופקים שלהם ושל בני משפחותיהם. המחקר היה רב-שלבי וכלל סינון של קשישים בקהילה, בדיקה קלינית מקיפה בקרב קשישים עם חשש לדמנטיה, וראיונות מעמיקים להבנת צורכיהם. תשומת-לב מיוחדת ניתנה לזיהוי קשישים בשלבים ההתחלתיים של המחלה. אוכלוסיית היעד של המחקר כללה קשישים בני 65 ומעלה החיים בקהילה בירושלים ובקריית גת (לא כולל ערבים). אוכלוסיית המדגם כללה 2,425 קשישים. איסוף הנתונים הסתיים בדצמבר 2002.  ממצאים נבחרים:

  • שכיחות הדמנטיה בקרב קשישים בני 65 ומעלה נאמדת ב-16.7% (כ-98,000 נפשות). קרוב למחצית הקשישים הלוקים בדמנטיה החיים בקהילה נמצאים בשלבים ההתחלתיים של המחלה. שכיחות הדמנטיה עולה באופן משמעותי עם הגיל.
  • רק 20% מבני המשפחה שלהם דיווחו שרופא אמר להם שלקרובם הקשיש יש דמנטיה או מחלת אלצהיימר. לפיכך, שיעור ניכר מהקשישים שאובחנו במחקר כלוקים בדמנטיה לא אובחנו לפני כן.
  • 95% מכלל הקשישים עם דמנטיה סבלו ממחלה כרונית נוספת אחת לפחות, מה שמשקף את מורכבות הטיפול בהם. עם זאת, 11% מהלוקים בדמנטיה קשה לא ביקרו אצל רופא המשפחה במשך השנה האחרונה.
  • 56% מכלל הקשישים עם דמנטיה (ו-79% מהקשישים עם דמנטיה קשה), קיבלו שירותי טיפול בית במסגרת חוק סיעוד. ל-18% מכלל הקשישים עם דמנטיה הייתה מטפלת במשך 24 שעות ביום.
  • 26% מכלל הקשישים עם דמנטיה ביקרו במרכז יום או מועדון חברתי; בנוסף, 40% לא עשו כך, למרות שבני משפחתם סברו שרצוי שיעשו זאת.
  • 97% מהתומכים הבלתי פורמליים הם בני משפחה של הקשישים עם דמנטיה, בעיקר בני זוג (27%) ובנים או בנות (62%). 43% מהתומכים העיקריים גרים עם הקשיש הלוקה בדמנטיה.
  • 38% מהתומכים הבלתי פורמליים העיקריים דיווחו שהעומס עליהם היה כבד מאוד או כבד. השיעור הגבוה ביותר נמצא בקרב אלה שטיפלו בקשיש עם דמנטיה קשה (52%).
  • התומכים הבלתי פורמליים דיווחו על צרכים לא-מסופקים במגוון שירותים, בעיקר צורך במידע ובהדרכה, שירותי נופשון, ביקורי מתנדבים אצל הקשישים ויותר שעות מטפלת בית.

לממצאי המחקר יש השלכות חשובות על פיתוח מדיניות טיפול ושירותים שיענו טוב יותר על הצרכים הן של הקשישים הלוקים בדמנטיה והן של משפחותיהם. אלה כוללים צורך בהעלאה משמעותית של מודעות הציבור לסימנים המוקדמים של דמנטיה ולאפשרויות האבחון והטיפול הזמינות; צורך להבטיח מעקב רפואי סדיר; צורך לבחון מודלים של נופשונים; צורך בתכניות מידע והדרכה למשפחות, כמו אלה שפותחו במדינות אחרות; וצורך להגדיל באופן משמעותי התערבויות פסיכו-סוציאליות כגון קבוצות תמיכה.

ממצאים אלה מספקים בסיס מידע חשוב לקביעת מדיניות לגבי קשישים עם דמנטיה. בממצאים נעשה שימוש כדי לפתח התערבות ניסיונית שתיושם במשותף על-ידי שירותי בריאות כללית, אשל וארגונים אחרים. המחקר מומן על-ידי קרן לוי (אנגליה), אשל (האגודה לתכנון שירותים למען הזקן בישראל), המוסד לביטוח לאומי, המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ותרומה אנונימית.

אזכור הפרסום בספרות האקדמית

Rosen, B., Waitzberg, R., & Merkur, S. (2015). Israel: Health system review.

Feldman, H., Clarfield, A. M., Brodsky, J., King, Y., & Dwolatzky, T. (2006). An estimate of the prevalence of dementia among residents of long-term care geriatric institutions in the Jerusalem area. International psychogeriatrics18(4), 643-652.

Asiskovitch, S. (2013). The Long-Term Care Insurance Program in Israel: solidarity with the elderly in a changing society. Israel Journal of Health Policy Research2(1), 3.

Wertman, E., Brodsky, J., King, Y., Bentur, N., & Chekhmir, S. (2007). An estimate of the prevalence of dementia among community-dwelling elderly in Israel. Dementia and geriatric cognitive disorders24(4), 294-299.

Garfinkel, D., Radomislsky, Z., Jamal, S., & Ben-Israel, J. (2008). High efficacy for hip protectors in the prevention of hip fractures among elderly people with dementia. Journal of the American Medical Directors Association9(5), 313-318.

Sternberg, S., Bentur, N., & Shuldiner, J. (2014). Quality of care of older people living with advanced dementia in the community in Israel. Journal of the American Geriatrics Society62(2), 269-275.

Rosen, B., Waitzberg, R., & Merkur, S. (2015). Health systems in transition. Health17(6).

Bentur, N., & Sternberg, S. A. (2019). Dementia care in Israel: top down and bottom up processes. Israel journal of health policy research8(1), 22.