תכניות תעסוקה לזקנים – ממצאי מפקד

אשל-האגודה לפיתוח שירותים לזקנים ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים בוחנים כיוונים לפיתוח הזדמנויות תעסוקה לזקנים. לאור זאת, הם פנו למאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל כדי לבצע מפקד של תכניות תעסוקה ייעודיות לזקנים הפועלות כיום בישראל.

במסגרת המפקד, נסקרו תכניות המספקות תעסוקה בשכר (אף אם שכר מועט) לזקנים ואשר זו מטרתן העיקרית. עם זאת, נכללו במפקד גם מספר תכניות שהזקנים המועסקים בהן אינם מקבלים שכר, מאחר שהן מהוות מודל מעניין ומאחר שהמשתתפים רואים בעבודתם תעסוקה ולא התנדבות.

כארבעים תכניות שבהן משתתפים כאלף זקנים פועלות כיום ומספקות תעסוקה ייעודית לזקנים. מטרתן העיקרית היא לשמש מקור הכנסה נוסף לזקנים אלו, אך הן פועלות גם במטרה לספק מסגרת חברתית ולהעלות את תחושת הסיפוק וההערכה העצמית.

הדוח הנוכחי כולל סקירה של סוגי התכניות הקיימות, של סוגי התעסוקה המוצעים ושל השכר למשתתפים. מוקד נוסף הוא המשתתפים: מאפייניהם, הסיבות להשתתפות והתרומה למשתתפים בעיני מנהלי התכניות. הוא גם בודק את אופיו של הצוות המפעיל את התכניות, את מקורות המימון של התוכניות, את פיזורן הגאוגרפי ואת הקשיים העיקריים בהפעלתן.

לבסוף, הדוח מעלה מחשבות לגבי כיוונים אפשריים לפיתוח הזדמנויות תעסוקה בעתיד.

ממצאי המפקד הוצגו בפני הוועד המנהל של אשל ונציגי משרדי הממשלה. כעת נערך המכון לעריכת מחקר מקיף יותר בנושא. המחקר מומן על-ידי אשל.

* לא יצא בדפוס, מופיע באתר בלבד

הצעה לציטוט בעברית:
שנור, י. (2011).תכניות תעסוקה לזקנים – ממצאי מפקד. דמ-11-582. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Shnoor, Y. (2011). Employment Programs for the Elderly – Survey Findings. RR-582-11. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)