התכניות "אשת חיל" ו"אביחיל" בקרב האוכלוסייה הערבית – מחקר הערכה

תכנית "אשת חיל" פותחה בשנות ה-90 על ידי הג'וינט, לשם שילובן של נשים יוצאות אתיופיה בעבודה ולשם מניעת נשירתן ממנה. על פי תפיסת התכנית, השילוב בעולם העבודה מושג באמצעות הצטרפות מדורגת של המשתתפות לעבודה ותוך כדי ליווין. לאור הצלחתה של התכנית בקרב יוצאות אתיופיה ומאחר שניתן להתאים את רכיבי התכנית למגוון קהלי יעד, החליט מיזם התעסוקה – תב"ת – ליישם מודל זה בקרב נשים וגברים מאוכלוסיות נוספות (יוצאי קווקז/בוכרה, יהודים ותיקים וערבים).

בשנת 2006 החלו התכניות "אשת חיל" ו"אביחיל"  (התכנית המקבילה לגברים) לפעול בקרב נשים ערביות וגברים ערבים מהיישובים אום-אל-פחם, חיפה, כפר כנה ורינה. מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל התבקש להעריך את התכנית. לצורך איסוף המידע רואיינו 139 משתתפים בסבב ראיונות ראשון שנערך לאחר חצי שנה מההצטרפות לתוכנית ו-119 משתתפים בסבב שני שנערך לאחר שנה וחצי מההצטרפות לתכנית. נוסף לכך, רואיינו 22 אנשי הצוות הקשורים לתכנית.

מהמעקב עלה כי במהלך תקופת שנה וחצי מההצטרפות לתכנית כמחצית ממשתתפיה (51%) הושמו בעבודה אחת לפחות. לאחר שנה וחצי מההצטרפות לתכנית, 29% מהמשתתפים (27% מהנשים ו-33% מהגברים) היו מועסקים בעבודות ששולבו בהן במסגרת התכנית. שיעורים אלה אמנם נמוכים מעט בהשוואה לשיעורים בתכניות דומות באוכלוסייה היהודית, אך לאור הקשיים המיוחדים בשילוב אנשים מהאוכלוסייה הערבית בתעסוקה וביחס למאמצים אחרים שנעשו בתחום זה תוצאות אלה נחשבות להצלחה סבירה.

ממצאי המחקר סיפקו למובילי התכנית ולמפעיליה משוב על תהליך יישומה, על תפוקות שלבי התכנית השונים, על מצבם התעסוקתי של משתתפי התוכנית ועל הערכת המשתתפים והצוות את תרומת התוכנית לשילוב בעבודה. למשוב זה היה חלק נכבד בהחלטה לבצע שינויים במבנה התוכנית ובהתאמתה לאוכלוסייה הערבית, כגון, הגברת היקף הליווי וההכשרות הניתנים לצוות הרכזים הארציים והיישוביים שמפעילים את התכנית; הוספת קורסים והכשרות למשתתפים והתאמתם לצורכיהם ועוד.

לאור הממצאים על הצלחת המודל באוכלוסיות שונות משרד הרווחה החליט לאמץ את התכנית. כיום היא מופעלת על ידו, עם סיוע של תב"ת בתהליכי ההטמעה, בכ-30 ישובים ברחבי הארץ ומתוכנן אף להרחיבה ליישובים נוספים בשנה הקרובה. ההפעלה ביישובים הערביים נעשית בשותפות עם הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים במשרד ראש הממשלה.

המחקר הוזמן על ידי תב"ת ומומן בסיועו.