הפרויקט הלאומי של הקהילה האתיופית בישראל: הערכת השפעת התכנית לסיוע לימודי על הישגי התלמידים, 2010-2008

הפרויקט הלאומי של הקהילה האתיופית בישראל הוא שותפות ייחודית בין הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה (JFNA), ממשלת ישראל, נציגי הארגונים של קהילת יוצאי אתיופיה, הסוכנות היהודית לישראל (JAFI), ג'וינט-ישראל (JDC) וקרן היסוד. התכנית פועלת בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה בחטיבות הביניים ובבתי-ספר תיכוניים (כיתות ז-י"ב) ושואפת לשפר את הישגיהם, ולצמצם את הפער בהישגים בינם לבין התלמידים האחרים, עם דגש מיוחד על בחינות הבגרות. כדי לענות על יעדים אלה התכנית מספקת מענים לימודיים, רגשיים וחברתיים, תוך הסתמכות על גישה רגישת-תרבות שנועדה להעניק תשומת-לב לצורכיהם הייחודיים.

דוח מחקר זה הוא חלק ממחקר הערכה מקיף שמתבצע מאז שנת 2006. דוח חדש זה הוא חשוב במיוחד מפני שבפעם הראשונה ניתן  להציג נתונים לגבי מספר משמעותי של בתי-ספר שהשתתפו בתכנית שלוש שנים לפחות (2010-2008). כדי לאמוד את השפעתה של התכנית השווינו את ההתקדמות בהישגים של תלמידי כיתות י"ב שהשתתפו בתכנית בכל שנה להתקדמות באותן שנים של שתי קבוצות השוואה: תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה שלמדו באותם בתי-ספר, ותלמידים יוצאי אתיופיה עם מאפיינים דומים שלמדו בבתי-ספר דומים, שלא השתתפו בתכנית. סקרנו גם את פעילות התכנית לקידום תלמידי חטיבות ביניים לרמות לימוד גבוהות יותר באנגלית ובמתמטיקה.

ככלל, הממצאים הם חיוביים ומצביעים על כך שלתכנית הייתה השפעה משמעותית על הזכאות לתעודת בגרות בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה, כמו גם על הזכאות לתעודת בגרות שעונה על דרישות הקבלה לאוניברסיטה, ועל צמצום הפערים בין הישגיהם לבין ההישגים של התלמידים שאינם יוצאי אתיופיה. ככל שמספר השנים שתלמידי י"ב היו חשופים לתכנית היה רב יותר (כלומר, הם החלו לקבל סיוע בכיתות נמוכות יותר), כך השפעת התכנית הייתה גדולה יותר. יתר על כן, ההשפעה הייתה בולטת במיוחד בקרב תלמידים עם ההישגים הנמוכים ביותר במבחני המיצ"ב שנערכו כשהיו בכיתה  ח. תרומות אלה מתווספות לתרומה שהייתה לתכנית לרווחתם ולהישגיהם של התלמידים במשך כל שנות לימודיהם בחטיבת הביניים ובבית-הספר התיכון, כפי שנמצא בשלבים המוקדמים של המחקר.

התכנית טרם הגיעה למיצוי מלא של הפוטנציאל שלה. רק בשנת הלימודים האחרונה התלמידים שקיבלו סיוע באמצעות התכנית מתחילת לימודיהם בחטיבת הביניים סיימו את בית-ספר התיכון. יתר על כן, רק כרבע עד שליש מהתלמידים יוצאי אתיופיה בכיתות ז-י"ב בארץ השתתפו בתכנית בכל שנה. ככל שיותר תלמידים יגיעו לכיתה י"ב לאחר שהחלו את התכנית בחטיבת הביניים ואם יהיה ניתן להרחיב את התכנית בשנים הבאות כך שתכלול שיעור גבוה יותר של תלמידים יוצאי אתיופיה, ניתן לצפות  לצמצום רב יותר של הפערים  בין הישגי  התלמידים יוצאי אתיופיה לבין אלה של כלל התלמידים היהודים.

ממצאי המחקר משמשים בסיס למאמצים הנמשכים לשפר את התכנית ולהרחיב את תפוצתה.

המחקר הוזמן ומומן על-ידי הפרויקט הלאומי של הקהילה האתיופית בישראל.

 

הצעה לציטוט בעברית:
 בן-רבי, ד., ברוך-קוברסקי, ר. וקונסטנטינוב, ו. (2013).הפרויקט הלאומי של הקהילה האתיופית בישראל: הערכת השפעת התכנית לסיוע לימודי על הישגי התלמידים, 2010-2008.
דמ-13-621. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Ben-Rabi, D., Baruj-Kovarsky, R., & Konstantinov, V. (2013). Ethiopian National Project: Evaluation of the Impact of the Scholastic Assistance Program on Achievements, 2008-2010. RR-621-13. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)