תוכנית SPACE של הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה: סיוע לימודי ומרכזי הנוער (2007-2005) — מחקר הערכה

מטרתו של הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה היא לאפשר לבני נוער יוצאי אתיופיה לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם ולהגביר את סיכוייהם לניעוּת חברתית ולשילוב עתידי בשוק העבודה. בעקבות מיפוי הצרכים שערך הפרויקט הלאומי, הוקמה בשנת 2004 תוכנית SPACE  (School Performance and Community Empowerment) שמיועדת לתת מענה לצורכי קהילת יוצאי אתיופיה.

בשנת הלימודים תשס"ז (2006/7) השתתפו בתוכנית כ-6,500 תלמידים בכ-120 בתי ספר ב-23 יישובים. בממוצע משתתפים בתוכנית 75% מכלל יוצאי אתיופיה הלומדים בבתי הספר שבתוכנית. עבור 41% מבתי הספר זוהי תכנית ראשונה מסוגה הנותנת מענה ליוצאי אתיופיה. הסיוע הלימודי ניתן לאחר יום הלימודים, ובמסגרתו מקבלים התלמידים תגבור במקצועות יסוד, למשך כ-4 שעות בשבוע בקבוצות לימוד קטנות. לבני הנוער ניתן ליווי אישי ומתקיימות פעילויות העוסקות בצורכיהם החברתיים והרגשיים.

מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל מבצע הערכה של התוכנית למתן סיוע לימודי לתלמידים יוצאי אתיופיה בחינוך העל-יסודי, שמתבצעת במסגרת תוכנית SPACE.

בשלב הראשון כלל איסוף המידע ראיונות עם מפעילי התוכנית ועם מנהלי בתי הספר שבהם פועלת התוכנית. שביעות הרצון של מנהלי בתי הספר שבתכנית גבוהה מאוד. את עיקר השפעתה הם רואים בהעלאת הביטחון העצמי של התלמידים, בהעלאת הישגיהם הלימודיים ובהעלאת המוטיבציה שלהם ללמידה.

נבחנה גם השפעתה של התוכנית על הישגיהם של יוצאי אתיופיה בבחינות הבגרות. לשם כך השתמשנו בקבצים מנהליים של משרד החינוך. ניתוח הישגי הבגרות התבסס על השוואת ציוני הבגרות של יוצאי אתיופיה אשר סיימו י"ב בבתי הספר שבהם פועלת התוכנית בשנת תשס"ו לאלו של יוצאי אתיופיה אשר סיימו י"ב בבתי ספר דומים שבהם לא יושמה התוכנית. ממצאי הניתוח מעידים על השפעה משמעותית של התוכנית בתחומים רבים: באחוז העוברים את בחינת הבגרות במתמטיקה ובאנגלית, באחוז הזכאים לתעודת בגרות ובאחוז הזכאים לתעודת בגרות העומדת בדרישות הסף לקבלה לאוניברסיטאות.

ממצאים אלה ואחרים הוצגו בפני המעורבים בהפעלת התוכנית ובמימונה, והם משמשים כבסיס לשיפור התוכנית ולהמשך הפצתה. הפרויקט הלאומי הוא שותפות של ה-UJC, הסוכנות היהודית, ארגון הג'וינט, משרדי ממשלה – קליטה, חינוך, רווחה ואוצר ונציגות הארגונים יוצאי אתיופיה.

בשלבים הבאים של המחקר נוכל לעמוד על השפעת התוכנית, כאשר אוכלוסיית התלמידים שיסיימו כיתה י"ב תהיה גדולה יותר.