הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה: התכנית לסיוע לימודי -מחקר הערכה

הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה הוקם בשנת 2004 במטרה לעזור לבני נוער יוצאי אתיופיה לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם, ולהגביר את סיכוייהם לניעות חברתית ולשילוב עתידי בשוק העבודה. יישום הפרויקט בא לידי ביטוי במגוון מענים, כאשר הנדבך המשמעותי ביותר בסל המענים הוא תכנית הסיוע הלימודי בה עוסק דוח זה.

הפרויקט מהווה שותפות בין הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה (JFNA), ממשלת ישראל, נציגי ארגונים של קהילת יוצאי אתיופיה, הסוכנות היהודית לישראל (JAFI), ג'וינט-ישראל (JDC) וקרן היסוד. שותפות זו מתבטאת בייצוג השותפים בגופים המנהלים של הפרויקט ובשותפות כספית.

תכנית הסיוע הלימודי של הפרויקט הלאומי פועלת בקרב תלמידים מחטיבות הביניים ובתי-ספר תיכוניים (כיתות ז-י"ב), והיא שואפת לשפר את הישגיהם של תלמידים יוצאי אתיופיה בלימודים, עם דגש מיוחד על בחינות הבגרות, וזאת באמצעות מתן מענים לימודיים, רגשיים וחברתיים. התכנית מיושמת באמצעות ארבעה גופים פדגוגיים: מכון ברנקו וייס, אורט ישראל, החברה למתנ"סים ועמותת "מקסם".

בשנת הלימודים תשס"ט (2008/9) הקיפה תכנית הסיוע הלימודי 96 בתי-ספר מ-24 יישובים והשתתפו בה כחמשת אלפים תלמידים. יש לציין כי בשנת 2008 חל קיצוץ תקציבי בתכנית שהשפיע הן על היקף מספר המשתתפים בה והן על היקף המענים, ובשנת תשס"ט חלה ירידה בהיקף התכנית ביחס לשנים הקודמות.

תיאור המחקר

צוות מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל התבקש לבצע הערכה מקיפה של התכנית מראשיתה, ופרסם מספר דוחות מחקר. המחקר המלווה מספק היזון חוזר לשיפור מתמיד של התכנית ומידע על ההתקדמות בהשגת מטרות התכנית. דוח זה מתייחס להערכה שהתבצעה בשנת הלימודים תשס"ט (2008/9) וכללה בדיקה של שלושה מרכיבים מרכזיים:

  • יישום התכנית
  • שביעות הרצון של מנהלי בתי-הספר והתלמידים מהתכנית והערכתם את תרומותיה
  • השפעות התכנית על הישגי התלמידים בבחינות הבגרות שנערכו בשנת הלימודים תשס"ט (2008/9).

על מנת לבחון את דרך יישום התכנית, שביעות הרצון ממנה ותרומותיה, נעשה שימוש בכלי מחקר איכותניים וכמותיים המייצגים מגוון רחב של מקורות מידע מנקודות מבט שונות:

  • ראיונות עומק וקבוצות מיקוד עם מנהלי בתי-ספר ומרכזי למידה, אנשי מפתח בפרויקט הלאומי ובגופים המפעילים, רכזים ומנחים העובדים בתכנית, מורים ותלמידים
  • תצפיות בפעילויות התכנית
  • ריאיון טלפוני מובנה (שאלון) למנהלי בתי-ספר: רואיינו 83 מנהלי בתי-ספר בהם הפרויקט פועל ונותן מענה ל-10 תלמידים לפחות (98% היענות)
  • שאלון למילוי עצמי של אנשי צוות מהגופים המפעילים המרכזיים, הרכזים הבית-ספריים של אורט ישראל ומנחי הנוער מטעם ברנקו וייס: רואיינו 73  רכזים/מנחי נוער (92% היענות)
  • שאלון למילוי עצמי של התלמידים הלומדים בבתי-הספר ובמרכזי למידה בהם פועלת התכנית. השאלון הועבר למדגם של 41 מסגרות וענו עליו 1,422 תלמידים מכיתות ז-י"ב (96% היענות מתוך התלמידים שנכחו בתגבורים בשבוע העברת השאלונים)

הריאיון הטלפוני המובנה למנהלי בתי-ספר והשאלון למילוי עצמי של אנשי צוות מהגופים המפעילים המרכזיים הועברו זו הפעם השנייה במסגרת המחקר הרב-שנתי, וממצאי המחקר הנוכחי הושוו לממצאים הקודמים.

כמו-כן, נעשה שימוש בקבצים מינהליים של משרד החינוך מהשנים תשס"ב-תשס"ט (2008/9-2001/2) על מנת ללמוד על השפעת התכנית כפי שבאה לידי ביטוי בהישגי התלמידים בבחינות הבגרות, במעברים בין בתי-ספר ובנשירה.

להזמנת פרסום זה, נא למלא את הטופס הממוחשב.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
בן-רבי , ד., ברוך-קוברסקי, ר. וקונסטנטינוב ,ו. (2011).הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה: התכנית לסיוע לימודי -מחקר הערכה. דמ-11-577. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Ben-Rabi, D., Baruj-Kovarsky, R., & Konstantinov, V. (2011). Ethiopian National Project: Scholastic Assistance Program – Evaluation Study. RR-577-11. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)