הערכת ההשפעה של תכנית הסיוע הלימודי של הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל על הישגי התלמידים בבחינות הבגרות בשנת תשע"ב (2012)

הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל הוא שותפות ייחודית בין הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה (JFNA), ממשלת ישראל, נציגי הארגונים של קהילת יוצאי אתיופיה, הסוכנות היהודית לישראל (JAFI), ג'וינט-ישראל (JDC) וקרן היסוד. התכנית פועלת בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה בחטיבות הביניים ובבתי-ספר תיכוניים (כיתות ז-י"ב) ושואפת לשפר את הישגיהם, ולצמצם את הפער בהישגים בינם לבין התלמידים האחרים, עם דגש מיוחד על בחינות הבגרות. כדי לענות על יעדים אלה התכנית מספקת מענים לימודיים, רגשיים וחברתיים, תוך הסתמכות על גישה רגישת-תרבות שנועדה להעניק תשומת-לב לצורכיהם הייחודיים.

דוח מחקר זה הוא חלק ממחקר הערכה מקיף שמתבצע מאז שנת 2006, והוא ממשיך לבחון את השפעת התכנית על הישגי התלמידים שהשתתפו בה. כדי לאמוד את השפעתה של התכנית על הישגי התלמידים השווינו את ההתקדמות בהישגים של תלמידי כיתות י"ב שהשתתפו בתכנית בכל שנה להתקדמות באותן שנים של שתי קבוצות השוואה: תלמידים שאינם יוצאי אתיופיה שלמדו באותם בתי-ספר בהם למדו משתתפי התכנית, ותלמידים יוצאי אתיופיה עם מאפיינים דומים שלמדו בבתי-ספר דומים, שלא השתתפו בתכנית.

ככלל, הממצאים הם חיוביים:

  • לתכנית הייתה השפעה משמעותית על הזכאות לתעודת בגרות בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה
  • התכנית הביאה לצמצום הפערים בין הישגיהם של המשתתפים לבין ההישגים של התלמידים שאינם יוצאי אתיופיה
  • בוגרי כיתות י"ב שהשתתפו בתכנית היוו בשנים השונות בין 25%-13%  מכלל בוגרי כיתות י"ב יוצאי אתיופיה בארץ, ולשיפור בהישגיהם היה חלק בשיפור בהישגי כלל התלמידים יוצאי אתיופיה שחל בעשור האחרון.

עם זאת, בפני התכנית עומדים עדיין אתגרים משמעותיים, ובהם התמודדות עם הקשיים שבלימוד השפה האנגלית, והשגת מספר רב יותר של תעודות בגרות העומדות בדרישות ההרשמה לאוניברסיטה.

ממצאי המחקר משמשים בסיס למאמצים הנמשכים לשפר את התכנית ולהרחיב את תפוצתה.

המחקר הוזמן ומומן על-ידי הפרויקט הלאומי של הקהילה האתיופית בישראל.

 

הצעה לציטוט בעברית:
בן-רבי, ד., ברוך-קוברסקי, ר. וקונסטנטינוב, ו. (2015).הערכת ההשפעה של תכנית הסיוע הלימודי של הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל על הישגי התלמידים בבחינות הבגרות בשנת תשע"ב (2012).
דמ-15-687. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Ben-Rabi, D., Baruj-Kovarsky, R., & Konstantinov, V. (2015). Evaluating the Impact of the Ethiopian National Project's Scholastic Assistance Program on High School Academic Performance in 2012. RR-687-15. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)