היוזמה לאוריינות משפחה של הפדרציה היהודית של ניו-יורק – מחקר הערכה: דוח מסכם

בשנים האחרונות מתחזקת ההכרה בחשיבות של פעילות ההורים לקידום אוריינות ופיתוח שפתי כבר משנות חייו המוקדמות של הילד. בספטמבר 2008 יזמה הפדרציה היהודית של ניו-יורק את "היוזמה לאוריינות משפחה" (FLI) בישראל כדי לפתח ולהפעיל מודלים אפקטיביים של תכניות שיקדמו אוריינות בקרב ילדים גילאי לידה עד 3 באמצעות הדרכת ההורים. במסגרת "היוזמה" פותחו תכניות על ידי שישה ארגונים: "משחק יחדיו" של ג'וינט ישראל-אשלים; התכנית למעורבות בחינוך של קרן קרב; "סיפור לתמיד" של המכון לחקר הטיפוח בחינוך, הפועלת גם על ידי מתנ"ס רמלה הערבי; התכנית לפיתוח אוריינות בקרב הורים במגזר הבדווי של המרכז הערבי-יהודי לשוויון, העצמה ושיתוף (אג'יק) ו"הצלחה מתחילה בבית" של ספריית בנימין בבית שמש.

התכניות נועדו לשפר את כישורי השפה והאוריינות של הילדים ושל הוריהם ולהגדיל את מוכנותם של הילדים לבית הספר. הן פועלות בקרב משפחות יהודיות וערביות לילדים גילאי לידה עד 3 משכונות מצוקה באמצעות קבוצות להורים ולהורים ולילדים. בקבוצות אלה מתמקדים בהקניית ידע בתחום שפה ואוריינות ומתנסים בפעילויות אורייניות יום-יומיות כגון קריאה, משחק ושיחה. מלבד זאת, חלק מהתכניות פועלות בקרב צוותים חינוכיים במעונות ובגנים כדי שאלה יוכלו ליישם את המידע במסגרות וכן להנחיל את הידע להורים.

המכון ביצע הערכה של "היוזמה לאוריינות משפחה" בשני שלבים בשנים 2011-2008. מטרת ההערכה הייתה לספק מידע על אופן הפעלת התכנית ועל תרומותיה למשתתפים כבסיס לשיפורה ולהרחבתה. המידע נאסף באמצעות שאלון להורים המשתתפים, תיעוד המפגשים על ידי הצוותים המפעילים, ראיונות עם צוותי התכניות, קבוצות מיקוד עם המשתתפים וראיונות טלפוניים עם הורים שעזבו את התכנית.

ההורים דיווחו כי התכניות תרמו להעלאת המודעות שלהם לחשיבות קידום האוריינות בקרב ילדיהם והעניקו להם ידע מעשי לביצוע פעילויות אורייניות עם הילדים. כמו כן, בין 75% ל-85% מהאימהות דיווחו על שינוי כלשהו ("הרבה יותר" או "מעט יותר") במידה שבה הן מקיימות פעולות אלה מאז השתתפותן בתכנית. ממצאי המחקר הוצגו לחברי ועדת ההיגוי של הפדרציה ולמנהלי התכניות לאורך הפעלת התכנית. הם תרמו להמשֹגה של המונח "אוריינות המשפחה" וכן לפיתוח דרכי עבודה בתחום. כך, למשל, הוקמה קבוצת לימוד עמיתים במטרה לגבש עקרונות ליבה ודרכי עבודה משותפות לכל התכניות. מהממצאים עלה גם צורך לתת הכשרה מקיפה יותר לצוותים המפעילים, כדי שיוכלו לשמש משאב להמשך ההפצה של הידע. התפתחויות אלו מכשירות את הקרקע למינוף התכניות ולהפצתן הרחבה על ידי הארגונים המפעילים.

המחקר מומן על ידי הפדרציה היהודית של ניו-יורק.

 

הצעה לציטוט בעברית:
ואזן-סיקרון,ל., בן סימון, ב. כהן-נבות, מ.(2012). היוזמה לאוריינות משפחה של הפדרציה היהודית של ניו-יורק – מחקר הערכה: דוח מסכם. דמ-12-616. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Vazan-Sikron, L., Ben Simon, B, & Cohen-Navot, M. (2012). Evaluation of the Family Literacy Initiative of the UJA-Federation of New York. RR-619-12. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)