הערכת תכנית ק.ד.מ. קבוצות דיון משפחתיות לנוער עוברי חוק

תכנית ק.ד.מ. לבני נוער עוברי חוק היא תכנית חדשנית המציעה חלופה לתהליך המשפטי לקטינים. במסגרת התכנית נערך מפגש ק.ד.מ. (קבוצת דיון משפחתית) בהשתתפות הנער הפוגע, בני משפחתו, נפגע העברה ותומכים של שני הצדדים. במפגש נדונה העברה ומתגבש הסכם הכולל פיצוי של הנפגע על הנזק שנגרם לו, וכן צעדים של הנער והמשפחה למניעת עברות נוספות מצדו בעתיד. תכנית ק.ד.מ. הופעלה באופן ניסיוני במהלך השנים 2003-2001 על-ידי שירות המבחן לנוער, משטרת ישראל, משרד המשפטים, עמותת קשת ואשלים.

שלוש השנים הראשונות להפעלת התכנית לוו במחקר הערכה שנועד לבחון את יישום התכנית ואת השלכותיה על המשתתפים, במטרה לסייע בקבלת החלטות לגבי הרחבת התכנית ומיסודה כחלופה להעמדתם של בני נוער לדין. במסגרת המחקר נאסף מידע ממקורות שונים: בני הנוער הפוגעים, קציני מבחן, מתאמי ק.ד.מ., הורים, נפגעים, תומכי הנערים, תומכי הנפגעים ונציגי המשרדים המעורבים.

להלן הממצאים העיקריים:

  • הן הנערים, הן ההורים והן הנפגעים הביעו שביעות רצון רבה מהתכנית. הם חשו כי התייחסו אליהם בהבנה ובכבוד, כי שמעו אותם וכי הייתה להם השפעה על ההחלטות והם היו מרוצים מהחלטתם להשתתף.
  • כמעט תמיד הושג במסגרת מפגשי ק.ד.מ. הסכם בין המשתתפים. ההסכמים הללו כללו צעדים שעל הנער לנקוט כדי לפצות את הנפגע או הקהילה, וכן התערבויות לתמיכה בנער הפוגע. רוב הנערים ביצעו את ההסכם במלואו או באופן חלקי המניח את הדעת.
  • בעקבות תהליך ק.ד.מ. חלה ירידה בהיקף הבעיות בביקור סדיר בבית ספר, בהתנהגות בבית ובהתרועעות עם בני נוער עוברי חוק. הנערים וההורים דיווחו על שיפור ביחסים ביניהם: יותר קרבה והבנה ביניהם בצד קבלת סמכות ההורים.
  • ממצאי המחקר הצביעו גם על מספר אתגרים בפיתוח התכנית, כגון: הצורך להגדיל את מספר הנערים המופנים לתכנית, הצורך להבטיח תמיכה לנפגעי העברה וייעול עבודת מתאמי המפגשים.

ממצאי המחקר הוצגו ונדונו בוועדת ההיגוי של התכנית, ובעקבותיהם הוכנסו שינויים בתכנית, כגון מתן דגש רב יותר על גיוס תומכים לנפגע העברה. הממצאים הוגשו גם למנכ"לים של משרד הרווחה, של המשרד לביטחון פנים ושל משרד המשפטים, אשר קיבלו על עצמם לשאת בהוצאות של הפעלת התכנית על בסיס קבוע ובהיקף רחב יותר.

המחקר נערך ביוזמת אשלים ובסיועה.