מחקר הערכה לתכנית "מרחב משותף" לקידום הממשק בין הממשלה והחברה האזרחית

תכנית "מרחב משותף" הוקמה במסגרת מיזם ממשלה-חברה אזרחית. המיזם פועל מאז שנת 2012 כשותפות של הממשלה, יהדות התפוצות ומכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל (המכון אחראי גם ליישום הפעילות). מטרת העל של המיזם היא טיוב הממשק בין הממשלה לחברה האזרחית, לטובת חיזוק החוסן החברתי בישראל.

התכנית נבנתה על רקע ההבנה שנדרשת קבוצה של אנשי מפתח ממשרדי הממשלה ומארגוני החברה האזרחית שיהיו מחויבים לקידום הנושא ויוכלו להוות סוכני שינוי. מדובר במתכונת חדשה לתכנית "מרחב" שפעלה למען מטרות דומות, אך כללה משתתפים מהמגזר הציבורי בלבד.

מטרותיה העיקריות של "מרחב משותף" היו הקניית ידע, שינוי תפיסות ומתן כלים לטיוב הממשק בין המגזרים (הממשלה והחברה האזרחית); יצירת קשרים מקצועיים בין המשתתפים; וכן קידום זהות משותפת למשתתפים משני המגזרים על בסיס הכרה בייחודיות של כל מגזר.

במחזור הראשון של התכנית (דצמבר 2015 עד אפריל 2016) השתתפו 27 מנהלים ממשרדי ממשלה ומארגוני חברה אזרחית. התכנית כללה שלב של למידה במתכונת חד-מגזרית ובמתכונת דו-מגזרית ושלב של פיתוח פרויקטים בקבוצות קטנות.

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל התבקש לבצע מחקר הערכה לתכנית. לשם כך נעשו תצפיות במהלך התכנית, ועם סיומה מילאו הבוגרים שאלון (85% היענות).

ממצאי המחקר העיקריים:

  • התכנית תרמה לרכישת ידע ולחיזוק ושינוי של תפיסות המשתתפים לגבי המגזר האחר ושיתוף הפעולה עמו. המשתתפים דיווחו שהעמדות כלפי משתתפים מהמגזר האחר היו בתחילת התכנית שליליות ובסופה חל בהן שיפור משמעותי. במהלך התכנית נוצרו קשרים מקצועיים בין משתתפים משני המגזרים ונבנה בסיס פוטנציאלי לשיתוף פעולה.
  • רבים מן המשתתפים העידו כי כבר התחילו ליישם בעבודתם את שלמדו בתכנית, ובעיקר לשלב שיח עם המגזר האחר עוד בעת התכנון והעיצוב של פרויקטים חדשים.
  • תרומתה של התכנית להקניית כלים ומיומנויות הייתה פחותה מתרומתה בהיבטים האחרים. בהשוואה למשתתפים מהחברה האזרחית, משתתפים מהממשלה חשו מצוידים פחות בכלים ומוכנים פחות להובלת פרויקטים בין-מגזריים. הם גם פחות ראו בעצמם מובילי נושא השיח הבין-מגזרי במשרדם.
  • חצי מהמשתתפים חשו כי העבודה על הפרויקטים לא סייעה להם להתנסות באופן אפקטיבי במה שנלמד בתכנית.
  • המשתתפים סברו שחשוב שמשתתפים משני המגזרים יבואו לידי ביטוי בתכנית. רבים מהם חשבו שנציגי הממשלה בתכנית לא באו מספיק לידי ביטוי. תחושה זו בלטה במיוחד בקרב משתתפים מהחברה האזרחית.
  • המשתתפים חשבו באופן גורף שיש לשלב נציגים מהשלטון המקומי במחזורים הבאים של התכנית.
  • בסך הכול, התכנית התמודדה בהצלחה עם החידוש שבהרכב המשתתפים הרב-מגזרי ואפשרה להם להתנסות באינטראקציה בין-מגזרית בתהליך מורכב שנשא פירות.

הממצאים נידונו עם צוות התכנית ומשמשים תשומה מרכזית לעיצוב המחזור הבא שלה.

המחקר הוזמן ומומן על-ידי מיזם ממשלה-חברה אזרחית.

 

הצעה לציטוט בעברית:
קדם-קדיש, ל. (2016). מחקר הערכה לתכנית "מרחב משותף" לקידום הממשק בין הממשלה והחברה האזרחית.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Kedem Kadish, L. (2016). Evaluation of the Merhav Meshutaf Program to Promote the Interface between Government and Civil Society. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)