הערכת העלות של שירותי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לאנשים עם מוגבלות

רקע

הערכת העלות למתן שירותים לאנשים עם מוגבלות נעשתה במסגרת מהלך בהובלת “ג’וינט ישראל מעבר למגבלות", עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, עם משרד הבריאות, עם קרן משפחת רודרמן ועם הקרן המשפחתית על שם תד אריסון (ישראל). מטרת המהלך ליישם את הגישה של תקצוב אישי בהספקת שירותים לאנשים עם מוגבלות באמצעות תוכנית ייעודית לכך.

מטרה

מטרת הערכת העלות היא לחשב את עלות מתן השירותים לאדם עם מוגבלות לפי מאפיינים רלוונטיים של רמת התמיכה הנדרשת למשתתף בתוכנית. חישוב העלות נועד לשמש כלי עזר לקביעת גובה התקציב למשתתף ולתת בסיס להשוואה בין עלות מתן השירותים בתוכנית לבין עלותם כיום, כשאין תוכנית תקצוב אישי.

המסמך מתמקד בחישוב עלות מתן השירותים על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בלבד.

שיטת החישוב

אוכלוסיית מקבלי השירותים פולחה לפי כמה ממדים:

  1. היחידה המשלמת עבור השירותים שאדם מקבל (שיקום; מש”ה [מוגבלות שכלית התפתחותית]; אוטיסטים; עיוורים)
  2. המסגרת שבה נמצא האדם (מעון פנימייה; מגורים חוץ-ביתיים – 16 שעות; מסגרת יום; לא נמצא במסגרת)
  3. גיל האדם (39-21; 64-40; 65+)

הפילוח נעשה כך שכל מקבל שירות סווג לפי שלושת הממדים. מכאן התקבלו 48 קבוצות (מכפלה של 4 יחידות משלמות, 4 מסגרות ו-3 קבוצות גיל). לכל קבוצה חושבה עלות השירותים החודשית הממוצעת של מקבלי השירות המשתייכים אליה.

תוצאות

נמצאו הבדלים משמעותיים בסך העלות החודשית למתן שירותים לפי המסגרת. העלות החודשית הממוצעת של מתן השירותים למי שהיה בפנימייה בשנת 2016 עמדה על 14,283₪. לעומתה הייתה העלות הממוצעת של מי שהיה במסגרת של מגורים חוץ-ביתיים 11,393₪; של מי שהיה במסגרת יום — 2,424₪; ושל מי שלא נמצא במסגרת — 961₪.

 

הצעה לציטוט בעברית:
אייל, י. (2019). הערכת העלות של שירותי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לאנשים עם מוגבלות.
דמ-19-801. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Eyal, Y. (2019). Evaluation of the Cost of Services Provided by the Ministry of Labor and Social Affairs and Services to People with Disabilities. RR-801-19. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)