הערכת התכנית הנסיונית להשתתפות ילדים בהליכים משפטיים הנוגעים להם בבתי משפט לענייני משפחה

אחד מעקרונות היסוד באמנה הבין-לאומית בדבר זכויות הילד, שישראל אשררה ב-1991, הנה הזכות של ילדים להביע את דעתם בהליך שיפוטי או מינהלי הנוגע להם, ומתן משקל ראוי לדעתם. במסגרת הצעדים שנעשו כדי להתאים את החוק הישראלי לאמנה, הופעלה בין השנים 2009-2006 בבתי המשפט לענייני משפחה בירושלים ובחיפה תכנית ניסיונית אשר נועדה לאפשר לילדים לממש את זכותם להשתתף בהליכים הנוגעים להם. התכנית הופעלה על-פי תקנות שתוקנו במיוחד לצורך הניסוי. הפעלת התכנית הניסיונית לוותה בוועדת היגוי בראשות השופטת סביונה רוטלוי ובשיתוף משרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט, משרד הרווחה, יחידות הסיוע שליד בתי המשפט למשפחה ואשלים.

במסגרת התכנית הניסיונית הוקמו ביחידות הסיוע שליד בתי המשפט מחלקות לשיתוף ילדים (מש"י), והועסקו בהן עובדות סוציאליות ופסיכולוג. במסגרת התכנית, הוזמנו ילדים בני 18-6, שלגביהם התנהלו תיקי משמורת, הסדרי ראייה, הגירה וחינוך, להשתתף בהליכים ולהביע את דעתם, את רצונם ואת רגשותיהם במפגש עם עובדת מש"י, ולעתים, גם עם השופט, לפי בחירתם. לאחר השיחה, אם הסכים הילד, דיווחה עובדת מש"י להורים על דברי הילד, על מצבו הרגשי ועל צרכיו.

מחקר ההערכה נועד לבחון את התאמת המודל כבסיס לחקיקה לכלל בתי המשפט למשפחה ובתי הדין הדתיים. המחקר התייחס לדפוסי ההשתתפות של הילדים, לגורמים המקדמים או החוסמים את השתתפותם, לאופן יישומה של התכנית הניסיונית ולתפיסת התכנית בידי המעורבים בה. המידע נאסף בכלים איכותניים וכמותיים ממגוון מקורות: עובדי מש"י, שופטים, עורכי דין, פקידי סעד לסדרי דין, הורים וילדים.

ממצאי המחקר גילו כי בשלב הראשון של התכנית הניסיונית כשליש מהילדים שהוזמנו להשתתפות נשמעו בידי עובדת מש"י שהעבירה את דבריהם לשופט וכי החשש או ההתנגדות של ההורים להשתתפות היוו מחסום להשתתפות הילדים. לאחר הצגת ממצאים אלה ואחרים לוועדת ההיגוי במהלך התכנית הניסיונית ולאחר הטמעת השינויים בדרכי העבודה בעקבות הממצאים, פחתו חששות ההורים ובשלב השני של התכנית הניסיונית עלה שיעור ההשתתפות לכ-60%, וחלו שיפורים בהיבטים נוספים של יישום התכנית. מרבית אנשי המקצוע, ההורים והילדים שהיו מעורבים בתכנית הניסיונית סברו כי השתתפות הילדים הייתה בעלת ערך ותרמה להם.

על יסוד ממצאי המחקר, המליצה ועדת ההיגוי בפני שר המשפטים על המודל לשיתוף ילדים בבתי המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הדתיים.

המחקר בוצע ביוזמת אשלים ובמימונה.