הערכה של המיזם למניעה ולטיפול בהתעללות ובהזנחת זקנים במגזר העירוני

בשנים האחרונות פותחו בארץ ובעולם תכניות רבות להתמודדות עם תופעת ההתעללות בקשישים, המוכרת כיום כבעיה חברתית משמעותית. המחקר הנוכחי בחן תכנית חלוצית ייחודית שנועדה לצמצם מצבים של התעללות בזקנים והזנחתם. התכנית פותחה על-ידי אשל, בשיתוף משרד הרווחה, ויושמה בשלוש רשויות מקומיות: באר שבע, בת ים ועפולה, בשנים 2007-2005. מודל ההתערבות כלל פעילות בשתי רמות: טיפול ישיר לזקנים שאותרו כקורבנות להתעללות, שכלל שילוב הגישות העיקריות של טיפול בהתעללות – הפעלת אמצעים חוקיים, הספקת שירותים תומכים ומתן טיפול פרטני וקבוצתי. בנוסף, נעשו פעילויות קהילתיות להעלאת המודעות לתופעה ולגיוס שותפי תפקיד המספקים שירותים לזקנים בקהילה. הנתונים בדוח מספקים תמונה מקיפה על מאפייני הקרבנות, הפוגעים, סוגי התעללות, דפוסי ההתערבות והשפעת הפעלת התכנית על המטופלים, העובדות הסוציאליות ושותפי התפקיד.

נמצא כי מרבית המטופלים הם נשים ורובם סובלים ממוגבלות בתפקוד. מרבית הפוגעים הם גברים, כמחציתם צאצאים בוגרים הסובלים בעיקר מבעיות כלכליות, ככל הנראה כתוצאה מאבטלה והתמכרויות.

על פי דיווחי העובדות הסוציאליות התכנית תרמה לשדרוג תהליכי הטיפול בנושא ההתעללות ותרמה לשיפור במצבם של שני-שלישים מהקורבנות שטופלו. העובדות הסוציאליות העריכו כי השיפור בא לידי ביטוי בהפחתה בתדירות  גילויי ההתעללות, בשיפור בתחושת השליטה של הקרבן בחייו ובהרחבת רשת התמיכה שלו. העובדות דיווחו גם על שיפור בטיפול בפוגעים, על ידי הרחקתם מהנפגע והכנסתם לתהליך הטיפול. השיפור המשמעותי ביותר מבין סוגי ההתעללות חל במצבי הזנחה. מן הממצאים ניתן ללמוד כי העובדות הסוציאליות נטו להשתמש הרבה יותר באמצעים טיפוליים מאשר באמצעים חוקיים. ניכרת עלייה במודעות לחשיבות הנושא גם בקרב העובדות הסוציאליות בלשכה וגם בקרב אנשי מקצוע אחרים בקהילה, שהתבטאה בהתייעצויות תכופות יותר ביניהם ובשיתוף פעולה בשלבי האיתור והטיפול.

המחקר מעשיר את הידע הקיים לגבי סוגי ההתערבויות השונים. הוא מצביע על דרכים אפקטיביות להעלאת המודעות לתופעה בקרב הזקנים ובקרב אנשי המקצוע, להגברת האיתור והזיהוי, למתן טיפול לקרבנות להתעללות והזנחה ולפוגעים בהם, ולהשגת שיפור במצבם.

הממצאים הוצגו בפני הוועד המנהל של אשל, בפורומים בכירים בתחום הרווחה, ובכנסת, על מנת לקדם את הדיון בסוגיות שעלו מהממצאים ולהפיק לקחים להמשך פיתוח שירותים. המחקר הוזמן על-ידי אשל ומומן בסיועה.

ברג-ורמן, א. (2009).הערכה של המיזם למניעה ולטיפול בהתעללות ובהזנחת זקנים במגזר העירוני. דמ-09-529. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל