סקר וועדים מנהלים 2019

מטרת המחקר היתה למפות את המאפיינים, תחומי הפעילות ואופן ההתנהלות של ועדים מנהלים בארגונים חברתיים הפועלים בתחומי פעילות האלה: חינוך, רווחה, קהילה, בריאות, סביבה, סנגור ושינוי חברתי ופוליטי.

המידע נאסף באמצעות סקר מקוון בקרב מנכ"לים וחברי ועד מנהל של ארגונים אלו.

הצעה לציטוט בעברית:
קדם-קדיש, ל. ודולב, ה. (2019). סקר וועדים מנהלים 2019. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.