אימוץ עם קשר ואימוץ על ידי משפחות אומנות: חקר מקרים

התכנית "מאימוץ ילדים לקהילת האימוץ" היא יוזמה משותפת של השירות למען הילד (שירותי האימוץ בישראל) במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ושל אשלים. יוזמה זו מכוונת להרחיב את האפשרות של אימוץ בעבור ילדים בסיכון שלא יכולים לגדול במשפחתם, ולשפר את שירותי התמיכה באימוץ בישראל.

בשלב הראשון של המחקר הוכן מסמך רקע שכלל סקירת ספרות וסיכום ראיונות שנערכו עם קובעי מדיניות, אנשי מקצוע ושופטי בית המשפט לענייני משפחה.

דוח זה מתאר את השלב השני, שבו נערך מחקר איכותני על מקרי אימוץ הלכה למעשה משני מודלים חדשים יחסית בארץ של אימוץ: אימוץ עם קשר ("אימוץ פתוח") ואימוץ על-ידי משפחות אומנות. באימוץ עם קשר משפחות מולידות שומרות על קשר כלשהו עם ילדיהן. באימוץ על- ידי משפחות אומנות מדובר על-פי- רוב במשפחות אומנות שהתכוונו לספק מענה זמני ובמשך הזמן אימצו את הילדים שבטיפולן.

המחקר מבוסס על 71 חקרי מקרה מעמיקים של אימוץ: שבעה מקרים של אימוץ עם קשר; שמונה מקרים של אימוץ על-ידי משפחות אומנות; ושני מקרים משולבים של אימוץ עם קשר על-ידי משפחות אומנות. בסך- הכל בוצעו שמונים ראיונות עומק עם כל מי שהיו מעורבים בתהליך האימוץ: ילדים מאומצים, הורים מאמצים, הורים מולידים, עו"סיות אימוץ ומנחות אומנה.

לשני המודלים הללו יש יכולת לשפר באופן משמעותי את איכות החיים של הילדים המאומצים. עם זאת, הם שונים באופן משמעותי ממודל האימוץ הקיים, ולפיכך דורשים פיתוח חדש של מדיניות ברורה כדי לתמוך ביישום אפקטיבי. הדוח מתאר את מחשבותיהם, רגשותיהם ועמדותיהם של הילדים המאומצים, ההורים המאמצים, ההורים המולידים, עו"סיות האימוץ ומנחות האומנה, ביחס להתנסותם עם מודלים אלה. כמו- כן, המחקר עומד על הסוגיות והקשיים בכל מודל ומאתר דרכי עבודה מומלצות ליישומם.

מסקנות שעלו מן המחקר: נחוץ המשך העמקה של שיתוף הפעולה בין שירותי האומנה לבין שירותי האימוץ. מסקנה נוספת היא כי נחוץ המשך פיתוח הידע והמומחיות ביחס למודלים באימוץ בקרב כל הגורמים המעורבים. בנוסף, יש לפתח מדיניות מגובשת שתספק קווים מנחים לתמוך בשיקול דעת מקצועי במקרים פרטיים.

ממצאי המחקר הוצגו בסמינר ארצי מיוחד בפני אנשי מפתח שעוסקים באימוץ, כולל עובדים משירותי האימוץ ומשירותי האומנה. ממצאי המחקר מביאים לדיון מקצועי מעמיק, ומשמשים בסיס למאמצים לשפר ולפתח את המודלים של אימוץ עם קשר ואימוץ על-ידי משפחות אומנות, ולגיבוש המדיניות.

המחקר הוזמן על-ידי השירות למען הילד במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ועמותת אשלים, ומומן בסיועם, ובסיוע מענק מיוחד שהתקבל מאנני סנדלר מוירג'יניה, ארצות-הברית.

 

הצעה לציטוט בעברית:
ניג’ם-אכתילאת, פ. ושורק י. (2012). אימוץ עם קשר ואימוץ על ידי משפחות אומנות: חקר מקרים. דמ-12-626. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Nijim-Ektelat, F, & Sorek, Y. (2012). Expanding Adoption Opportunities Case Studies: Open Adoption and Fost-Adoption. RR-626-22. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)