מסמך רקע לתכנית "מאימוץ ילדים לקהילת האימוץ"

התכנית "מאימוץ ילדים לקהילת האימוץ" היא יוזמה משותפת של השירות למען הילד (שירותי האימוץ בישראל) במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ושל אשלים, המכוונת להרחבת האפשרות של אימוץ בעבור ילדים בסיכון שלא יכולים לגדול במשפחתם, ולשפר את שירותי התמיכה באימוץ בישראל.

מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל התבקש לבצע מחקר מלווה לתכנית "מאימוץ ילדים לקהילות האימוץ". דוח זה מציג את השלב הראשון במחקר, המתבסס על: (א) סקירת הספרות בנוגע לאימוץ ילדים בסיכון, אפשרויות להרחבת האימוץ והשירותים התומכים באימוץ; (ב) ראיונות עם קובעי מדיניות בכירים במשרד הרווחה, עם אנשי מקצוע בארגונים לא ממשלתיים הפועלים בתחום של שירותי אומנה ועם שופטי בית המשפט לענייני משפחה.

מסקירת הספרות עולה שהמדיניות והתקנות הנהוגות היום בישראל עשויות להוביל לתהליך ארוך וממושך מדי לפני שניתן יהיה לאמץ את הילד ולהשימו בבית קבוע. מוצגים ממצאים על יישומן של שלוש אפשרויות לשיפור התהליך ולהרחבת אפשרויות האימוץ הנהוגות היום:

  •  אימוץ פתוח, שבו נשמר קשר כלשהו עם המשפחה המולידה – בניגוד לסודיות המוחלטת הנכפית כיום
  • אימוץ על-ידי המשפחה האומנת
  • שיטת ה"תכנון המקביל" שבה, במשך שנה, העבודה לשיקום ההורים המולידים מתבצעת במקביל להכנות לאימוץ כך שבסוף התקופה הזו יושג פיתרון קבע בעבור הילד.

החלק האחרון של הסקירה דן בשירותים תומכי אימוץ בישראל בהשוואה למדינות אחרות, בעיקר בארצות-הברית ובבריטניה. מוצגים ממצאים לגבי סוגי השירותים הניתנים, תרומתם ואסטרטגיות שונות להספקת השירותים במערכת שירותי הרווחה לילד.

דוח על השלב השני של המחקר (שיפורסם בנפרד) יציג ממצאים מתוך חקר מקרים בנוגע לאימוץ פתוח ולאימוץ על-ידי משפחות אומנה.

ממצאי הדוח הוצגו בפני אנשי מפתח באשלים ובשירות למען הילד; וכן ביום עיון כלל ארצי לעובדים בשירות להגנת הילד. המידע שימש בסיס לעבודתה של ועדת גרוס, הדנה בתיקונים לחוק האימוץ. מסקנות הסקירה תרמו למאמצים של משרד הרווחה לשפר את העבודה והמדיניות בתחום של אימוץ ילדים בסיכון ופיתוח שירותי תמיכה וסיוע כספי למשפחות המאמצות.

המחקר הוזמן על-ידי עמותת אשלים ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים ומומן בסיועם, ובסיוע מענק מיוחד שהתקבל מאנני סנדלר מוירג'יניה, ארצות-הברית.

 

להזמנת פרסום זה, נא למלא את הטופס הממוחשב.