יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה – מחקר הערכה ארצי

'יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה' (להלן: 'יחידות הסיוע') הן שירות שנותן מענה טיפולי למשפחות השרויות בקונפליקט משפחתי שהגיע לכדי סכסוך משפטי. השירות ניתן ללא תשלום, בעיקר על ידי עובדים סוציאליים. ייעודו המרכזי להוביל לסיום מהיר ומוסכם של הסכסוך המשפחתי באמצעות תהליך הגישור. יחידות הסיוע מטפלות במגוון נושאים: גירושין ופרידה, הסדרי קשר בין הורים לילדיהם, אלימות במשפחה ועוד.

המחקר בוחן לראשונה את תוצאות ההתערבות של כל יחידות הסיוע הפועלות לצד בתי משפט לענייני משפחה בארץ, מנקודת מבטם של מטופלי השירות. במחקר הוערכו שתי תוצאות מרכזיות של השירות: 'תפיסה חיובית של הליך הגישור' (קשר איכותי עם המטפל ותרומת הגישור לשיפור היחסים במשפחה) ו'הגעה להסכמה ביחידת הסיוע'. המחקר ניסה לזהות גורמים המנבאים תוצאות אלה, על מנת לסייע לשירות למצוא דרכים יעילות לשיפורן.

המחקר בוצע במהלך השנים 2013-2012 באמצעות סקר טלפוני בקרב מדגם של 321 מטופלים, כחצי שנה לאחר סיום ההתערבות ביחידת הסיוע, וכן באמצעות טופס האינטייק שממלא המטפל ומאגר המידע  המנהלי של השירות.
מממצאי המחקר:

  • לרוב המטופלים (73%) תפיסה חיובית של הקשר בינם לבין המטפל, וכ- 25% מהמטופלים חשבו שהגישור תרם לשיפור היחסים במשפחה.
  • כמחצית מהמטופלים (48%) דיווחו כי הגיעו להסכמה ביחידת הסיוע לפחות בנושא אחד – רוב ההסכמות הושגו בנושאי ההסדר ההורי (משמורת/הסדרי ראייה או מזונות ילדים). ממצאים אלו תואמים את דיווח העובדים הסוציאליים על שיעורי ההגעה להסכמה בשירות.
  • חצי שנה לאחר תום ההתערבות, דיווחו מרבית המטופלים על שביעות רצון גבוהה מההסכמה ועל יציבות ההסכמה בנושא אחד לפחות (60% ו-67% בהתאמה).
  • במחקר זוהו גורמים המנבאים תפיסה חיובית של הליך הגישור והגעה להסכמה ביחידת הסיוע ובהם: רמת השכלה בינונית של 12 שנות לימוד (בהשוואה לרמת השכלה נמוכה ולרמת השכלה גבוהה), מוטיבציה גבוהה יותר לטיפול ומספר רב יותר של מפגשים עם השירות.

ממצאי המחקר הוצגו בכנס של יחידות הסיוע בהשתתפות מטפלים מהשירות, עובדים סוציאליים מהמחלקות לשירותים חברתיים, שופטים ודיינים. הממצאים זוכים להתעניינות רבה והם יופצו בפני פורומים נוספים בארץ ובעולם. הממצאים מסייעים להנהלת השירות להסיק מסקנות אופרטיביות, למשל שיפור דרכי העבודה עם מטופלים בעלי השכלה נמוכה מ-12 שנות לימוד ועם מטופלים שהשכלתם גבוהה.

המחקר בוצע ביוזמת האגף הבכיר למחקר, תכנון והכשרה בשיתוף האגף לשירותים אישיים וחברתיים, שירות פרט ומשפחה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ומומן בסיועם.

 

הצעה לציטוט בעברית:
באייר-טופילסקי, ט., מנור, א. וסבו-לאל, ר. (2015).יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה – מחקר הערכה ארצי.
דמ-15-702. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Bayer-Topilsky, T., Manor, A., & Szabo-Lael, R. (2015). Family Court Social Services – National Evaluation Study. RR-702-15. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)