הערכה של התכנית אורות לתעסוקה, ממצאי המחקר: דוח סופי

מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל  המוסד לביטוח לאומי – מנהל המחקר והתכנון
דניז נאון נתנאלה ברקלי
ג'ק חביב אלכסנדר דוד גאליה
אסף בן שהם מרים שמלצר
 יהודית קינג גבריאלה היילברון
נועם פישמן דניאל גוטליב

אורות לתעסוקה היא תכנית נסיונית לשילוב מקבלי הבטחת הכנסה בעבודה. התכנית החליפה באוגוסט 2007 את תכנית מהל"ב באזורים בהם זו פעלה, ובדצמבר 2007 התכנית הורחבה לאזורים סמוכים. לתכנית הופנו מקבלי גמלת הבטחת הכנסה החייבים במבחן תעסוקה ומופנים חדשים שהגישו תביעה לגמלה באזורים אלו. בתקנות התכנית אורות לתעסוקה הוכנסו מספר שינויים בהשוואה לתכנית מהל"ב.

מטרות המחקר הן לבחון את השינוי בדפוס הפנייה למערכת הבטחת הכנסה; לאמוד את ההשפעה של התכנית על מקבלי גמלת הבטחת הכנסה שהופנו לתכנית, מבחינת תעסוקה, קבלת גמלת הבטחת הכנסה והמצב הכלכלי; לבחון את דפוסי ההשתתפות של המופנים לתכנית בפעילויות מקדמות תעסוקה מטעם המרכזים; ולעמוד על הערכת המשתתפים לגבי תרומת התכנית עבורם. ממצאי המחקר מיועדים לתרום לתשתית העובדתית שתשמש את מקבלי ההחלטות בבואם לדון על עתיד התוכנית.

המחקר בוצע בהזמנתה ובמימונה של ממשלת ישראל.