דגמים של ארגוני סיוע במזון בישראל

לנוכח ההיקף הרחב של עוני בישראל והחרפת המשבר הכלכלי בשנים האחרונות, התרחבה פעילותו של מגזר ההתנדבות בהספקה ישירה של מזון לאוכלוסייה נזקקת, באמצעות מגוון של ארגוני סיוע במזון.

סקר זה נועד לזהות את סוגי הארגונים, לתאר את המאפיינים ודפוסי הפעילות שלהם, ללמוד את מאפייני עבודת הארגון המאפשרים לו להצליח בפעילותו ולזהות את הקשיים שעִמם מתמודדים הארגונים.

הסקר נערך בשנת 2004. במסגרתו רואיינו בטלפון בעזרת שאלון פתוח 85 מנהלים של ארגוני סיוע במזון.

בסקר זוהו מספר דגמים של ארגוני סיוע במזון:

  • ארגונים מקומיים המתמקדים רק בסיוע במזון
  • בתי תמחוי
  • ארגונים בעלי "סדר יום" רחב הכולל רווחה והעצמה, למשל: ארגון קורסים למציאת תעסוקה, תכניות לעזרה בניהול משק הבית ומתן סיוע בלימודים
  • קואופרטיב מזון (מרכז שיתופי לרכישת מוצרי מזון בסיסיים המופעל בידי החברים בו)
  • בנקי מזון (אינם עוסקים בסיוע ישיר לנזקקים, אלא אוספים מזון בהיקף גדול ומחלקים אותו לארגוני סיוע במזון)
  • ארגוני סיוע במזון בבתי ספר ובמוסדות לימוד
  • על אף ההבדלים בין הארגונים צוינו מספר קשיים משותפים:
  • קושי במימון, בין היתר בגלל צמצום התמיכה הכספית מגורמים כמו הרשויות המקומיות
  • חוסר איזון בין הביקוש (הגידול במספר הפונים) לבין כמות המזון שהארגון יכול לגייס
  • קשיים הכרוכים בניהול עבודתם של המתנדבים, והקניית מחויבות לאורך זמן לתפקידם

בין הגורמים להצלחתם של ארגונים נמנים הפעלה בידי מתנדבים, המאפשרת להקדיש את כל המשאבים לרכישה ולאיסוף המזון לחלוקה, הפעלה כארגונים עסקיים שהצלחתם תלויה גם בשיפור עבודת הארגון, וניהול מקצועי של מערכת איסוף תרומות הכספים והמזון ושל חלוקת המזון. הדבר מצביע על החשיבות שבחיזוקם של ארגוני הסיוע בהיבטים הארגוניים-עסקיים.

ממצאי המחקר הוצגו בפני אנשי מקצוע מארגוני סיוע במזון בפורומים בין-לאומיים. פרסום הממצאים נועד לעודד את ספקי השירותים במגזר ההתנדבותי, ואף את קובעי המדיניות ברשויות המקומיות ובממשלה לקדם ולחזק היבטים שנמצאו חשובים לעבודת ארגונים אלה ולשיתוף הפעולה ביניהם.