ביטחון תזונתי בישראל בשנת 2003 והקשר לדפוסי תזונה

מדינות מפותחות רבות בעולם מתמודדות כיום עם בעיית חוסר מזון ותזונה לא הולמת (בשל קשיים כלכליים). במקצתן, תופעות אלה אף הולכות ומחריפות. להבדיל ממדינות מתפתחות, שבהן מדובר בחסר חריף של מזון, שעשוי להתבטא בתת-תזונה חמורה, המסכנת חיים ומחייבת טיפול חירום רפואי, הרי שבמדינות המפותחות הבעיה מוגדרת כהעדר נגישות סדירה למזון מזין בכמות מספקת המאפשר חיים פעילים ובריאים ומיצוי של פוטנציאל התפתחותי. המכשולים המרכזיים להשגת מזון בעולם המערבי קשורים למידת יכולתו של משק הבית לקנות מזון. יכולת זאת מושפעת, בין היתר, מן המצב הכלכלי של המדינה, מרמת ההכנסה הממוצעת של משקי הבית וממידת אי השוויון בהכנסות.

היקף העוני בישראל והגידול בו לאורך שנות התשעים כמו גם החרפת המשבר הכלכלי בשנתיים שלפני המחקר, תרמו לכך שתופעת אי-הביטחון התזונתי עלתה לתודעה ולדיון הציבורי גם בישראל.

מחקר זה, שנערך בידי קבוצת חוקרים ממאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל וממשרד הבריאות, מספק בפעם הראשונה אומדנים כלל ארציים להיקף הבעיה. מטרת המחקר הייתה למדוד את היקף אי-הביטחון התזונתי בישראל וחומרתו וכן את השלכותיו על דפוסי צריכת המזון בפועל ועל צריכת רכיבי תזונה. לשם כך נערך סקר טלפוני ארצי, בחודשים מארס-מאי 2003, באמצעות שאלון מובנה, בקרב מדגם מייצג של 1,490 משקי בית. במחקר נעשה שימוש במדדים שנבנו ותוקפו במחקרים בארצות הברית.

ממצאי המחקר הנוכחי הוצגו בפני קובעי מדיניות במשרדי הממשלה ובפני פורומים שונים שמעורבים בנושא, גם במגזר הוולונטרי, ושימשו בסיס לבחינת הקדימות שיש לתת לנושא הביטחון התזונתי בישראל ולקידום הדיון על הדרכים המועילות ביותר להתמודד עם בעיה זו בנסיבות הקיימות.

המחקר נערך בשיתוף עם משרד הבריאות, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי והפורום לביטחון תזונתי ועוני.

אזכור הפרסום בספרות האקדמית

Gal, J., & Ajzenstadt, M. (2013). The long path from a soup kitchen to a welfare state in Israel. Journal of Policy History25(2), 240-263.
Compiled and summarized by, Troen, A. M., Fraser, D., Abdeen, Z., & Rosenberg, I. H. (2006). Child nutrition initiative in Israel and Palestine: Status of food security, micronutrient malnutrition, and behavioral change and communication programs. Food and nutrition bulletin27(2), 180-185.
Philip, D., Hod-Ovadia, S., & Troen, A. M. (2017). A technical and policy case study of large-scale rescue and redistribution of perishable foods by the “Leket Israel” food bank. Food and nutrition bulletin38(2), 226-239.
Abu-Asbah, K., Rosen, B., Karakra-Ibrahim, A., & Shatz, A. (2009). Mapping of Arab Food Aid Organizations in Israel. Jerusalem, Israel: Massar Institute for Research, Planning and Social Consultation Myers-JDC-Brookdale Institute Smokler Center for Health Policy Research.
Possick, C. (2018). Women who frequent soup kitchens: A cultural, gender-mainstreaming perspective. Journal of Social Work, 1468017318765993.
תגיות עוני