הבדלים בין מעוטי הכנסה לבין בעלי הכנסה בינונית עד גבוהה בעקבות החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, 1995-1997

אחת ממטרותיו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי הייתה להפוך את מערכת שירותי הבריאות בארץ לשוויונית יותר. אף שהחוק הופך את מעוטי ההכנסה לאטרקטיביים יותר לקופות-החולים משהיו בעבר, אין זה ברור האם החוק נותן תמריצים מספיקים כדי לעודד את קופות-החולים לתור אחר מעוטי ההכנסה, ובאופן כללי יותר, אחר תושבי אזורים המאופיינים בהכנסה נמוכה.

מטרות המחקר היו:

1.לבחון את השינויים שחלו בשירותי הבריאות בין שנת 1995 לשנת 1997 מנקודת ראותם של המשתייכים לחמישון התחתון, ולהשוות בין שינויים אלו לשינויים המקבילים שחלו ביתר האוכלוסייה.

2 להשוות בין המשתייכים לחמישון התחתון ליתר האוכלוסייה בשנת 1997.

3.להשוות בין מקבלי הבטחת הכנסה והטבה סוציאלית ליתר האוכלוסייה בשנת 1997.

4.להעריך את המידה שבה נשארים ההבדלים הנ"ל, לאחר שמפקחים על מאפייני מקום המגורים ומשתנים מבלבלים פוטנציאליים אחרים.

ממצאי הדוח אמנם מתייחסים למצב בשנים 1995-1997, אך עם זאת יש בהם עניין, מהסיבות הבאות:

  • wבשנת 1998 שונה חוק ביטוח בריאות ממלכתי באישור הכנסת באורח ניכר, דוח זה מתעד את השפעת החוק המקורי על מעוטי הכנסה.
  • wדוחות שפורסמו זה מכבר ודוחות שעתידים להתפרסם על ידי ג'וינט-מכון ברוקדייל בוחנים את מצבם של מעוטי ההכנסה במערכת הבריאות אחרי שנת 1998. עם דוח זה, תצייר הסדרה כולה תמונה כוללת על מצבה של אוכלוסיית מעוטי ההכנסה במערכת הבריאות, החל מכניסתו של חוק בריאות ממלכתי לתוקף.
  • wדוח זה הוא היחיד בסדרה, הבוחן לעומק הן את שירותי הבריאות למקבלי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי – אוכלוסייה שמעניינת במיוחד את קובעי המדיניות – והן את השפעתם של מעמד חברתי-כלכלי ושל יישוב מגורים על מעמדם של המרואיינים מעוטי ההכנסה במערכת הבריאות.

מהממצאים עולה שבשנת 1997 הייתה מערכת הבריאות כנראה שוויונית יותר לעומת 1995 – בזמינות, בנגישות וברמת השירותים – אך בשנת 1997 עדיין היו פערים בין מעוטי הכנסה ליתר האוכלוסייה בכמה תחומים. חלק מהפערים הוסברו בהבדלים במאפיינים דמוגרפיים ברמת הפרט בין האוכלוסיות. נטרולם הקטין את הפערים, אולם לא ביטלם. צוות הפרויקט ממשיך לבחון את הפערים, וממצאי דוח זה יעודכנו בהמשך. הממצאים יסייעו לקובעי מדיניות למקד את המאמצים לסגור פערים בין מעוטי הכנסה לאוכלוסייה האמידה בנושאים הקריטיים ביותר.

המחקר מומן בחלקו על ידי המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות.

דוח זה לא ראה אור בדפוס, אך ניתן לעיין בו ולהדפיסו ללא תשלום באתר האינטרנט: http://www.jdc.org.il/brookdale/ft/h342-h.html