הקמת חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים במשרד הבריאות: ניתוח מקרה

רקע

בשנת 2015 יזם משרד הבריאות את הקמת חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, שמטרתה לשמש מסגרת ניהולית במטה משרד הבריאות עבור כל בתי החולים הממשלתיים בישראל. זאת לאחר שנים ארוכות של התלבטויות בנוגע למסגרת הארגונית הראויה לבתי חולים אלה.

מטרות

ניתוח המקרה, המובא בדוח זה, נועד לתעד את תהליך הקמת חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, לנתח את מטרותיה המוצהרות ולתאר כיצד שחקנים שונים תפסו את מטרותיה, את תהליך הקמתה (כולל האתגרים שעמדו בפני מובילי היוזמה, הצעדים שננקטו כדי להתמודד איתם והתקדמות התהליך), את תפקודה, את תחומי פעילותה העיקריים ואת השפעות הקמתה על תהליכים ארגוניים מרכזיים.

ניתוח המקרה אינו כולל הערכות אמפיריות של השפעות הקמת החטיבה על איכות הטיפול, על חוויית המטופל ועל עלויות, וזאת היות שמועד הניתוח היה מוקדם מכדי לבדוק השפעות אלו. יש מקום לבדיקת השפעות אלו בחלוף הזמן.

שיטה

ניתוח המקרה התבסס בעיקר על 29 ראיונות עומק שנערכו בין אפריל 2017 למארס 2018 עם בכירים במשרד הבריאות, בבתי החולים הממשלתיים ובארגונים קשורים.

ממצאים

■ שחקני המפתח נבדלים בתפיסותיהם בנוגע למטרות היוזמה ולהשפעתה. גורמים בהנהגת משרד הבריאות סברו כי מטרות היוזמה היו בעיקר ברמת המאקרו של ניהול משרד הבריאות ומערך בתי החולים, והם היו בדעה כי המטרות הושגו במידה רבה. לעומתם, מנהלי בתי החולים תפסו את חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים בעיקר כמי שאמורה לטפל בצורכי בתי החולים, והיו בדעה כי מעט הושג בתחום.
■ הייתה הסכמה רחבה בנוגע לתהליך הקמת החטיבה. כמעט כל המרואיינים הכירו בכך שהתהליך היה מאתגר וממושך, אך שהושגה התקדמות ניכרת. עם זאת, הדעות היו חלוקות בנוגע לאפשרות להימנע מן הקשיים הפרוצדוראליים (באמצעות מאמץ אינטנסיבי להבהיר את התהליך בראשיתו).
■ במהלך התקופה שנבדקה קידמה חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים מספר רב של צעדים ותהליכים ארגוניים פנימיים, העשויים לייעל את עבודת בתי החולים ולשפר את השירות ללקוח וזאת תוך מיצוי היתרונות לגודל. צעדים אלו כוללים שיפורים במערכות המחשוב התומכות בטיפול הרפואי, ייעול תהליכי הרכש ופיתוח וניטור של מדדי ביצוע. כמו כן נעשו מאמצים למקד את תשומת הלב בבטיחות ובאיכות הטיפול הרפואי, ובחוויית המטופל.

מסקנות

באמצע שנת 2018 , המליץ צוות הניתוח להמשיך ולקיים שיח עם מנהלי בתי החולים בנוגע למטרות החטיבה והישגיה. כמו כן המליץ הצוות לבחון דרכים נוספות להגברת התחושה בקרב מנהלי בתי החולים כי יש לחטיבה תרומה לתפקודם של בתי החולים. בסוף 2018 , דיווח משרד הבריאות שהמלצות אלה התקבלו ושיישומן קודם במהלך השנה.