תוכנית "מע"ש תעשייתי": תעסוקה מוגנת קבוצתית של אנשים עם מוגבלות שכלית בשוק החופשי – הערכת התוכנית בשלביה המוקדמים

הצעה לציטוט בעברית:
לף, י. אייל, י. וריבקין, ד. (2018). תוכנית "מע"ש תעשייתי": תעסוקה מוגנת קבוצתית של אנשים עם מוגבלות שכלית בשוק החופשי – הערכת התוכנית בשלביה המוקדמים. דמ-18-759. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.