תוכנית הטיפול הקבוצתי בנערים פוגעים מינית: סיכום ממצאי מדידה בפיילוט 'מיזם תוצאות'

דוח זה מרכז את הממצאים העיקריים מפיילוט למדידת תוצאות תוכנית הטיפול הקבוצתי בנערים פוגעים מינית. הפיילוט נערך במסגרת 'מיזם התוצאות', בהובלת האגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ובמימונו, בשותפות מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הפיילוט נועד לסייע לשירות בפיתוח מערך למדידה שוטפת של תוצאות התוכנית הקבוצתית לטיפול בנערים פוגעים מינית. המערך שפותח כולל מדידה דו-שלבית המתבצעת בתחילת ההתערבות הקבוצתית ולקראת סיומה ובוחנת עמדות ומיומנויות התמודדות של הנערים בשתי נקודות הזמן. הפער בין שתי המדידות מצביע על שינוי שמתרחש בהתייחסותם של הנערים לעבירות מין ובמיומנויות שהם רכשו במהלך ההתערבות הקבוצתית. שינוי זה מייצג אבני דרך בהשגת התוצאה הסופית של התערבות זו – הפסקת ביצוע עבירות מין.

ממצאי הפיילוט המוצגים בדוח זה מורים כי בקרב מרבית הנערים שהשתתפו בתוכנית חלה התקדמות לעבר התוצאות המצופות מהם. חל שיפור ביכולת הנערים לזהות את הנסיבות שהובילו אותם לביצוע העבירה, הם לומדים להכיר את התנהגותם בנסיבות הללו ומפנימים מיומנויות המונעות מהם לחזור על העבירה בעתיד.

הדוח מציג דיון מעמיק באפשרויות לבחינת ההתקדמות בטיפול בנערים, באופן מדידתה ובהצגתה. בין היתר מוצע להתייחס לשלוש דרכים לביטוי תוצאות ההתערבות ברמת הפרט וברמת האוכלוסייה המטופלת:

  1. הציון שאליו מגיעים הנערים בעקבות ההתערבות בכל תחום תוצאה
  2. היקף השינוי שעוברים הנערים מתחילת ההתערבות ועד סיומה
  3. כיוון השינוי של הנערים בכל תחום תוצאה (באיזו רמת ציונים החלו את ההשתתפות בקבוצה ולאיזו רמת ציונים עברו בתום ההתערבות).

נוסף על כך מוצע מודל אשר מסביר את השונות בהישגי הנערים וכולל התייחסות למאפייני הנערים, לצרכים שלהם מעבר לאלו שמטופלים במסגרת הקבוצתית וכן אפיון של הטיפול הקבוצתי והתערבויות נוספות. בין היתר נמצא למשל כי משך ההשתתפות וההגעה לקבוצה בזמן קשורים להשגת תוצאות טובות יותר. כמו כן נמצא ששילוב התערבות פרטנית בטיפול קבוצתי משפר מאוד את הישגי הנערים.

דוח זה מציג גם דיון בשורה של אתגרים מתודולוגיים הכרוכים במדידת התוצאות בתוכנית זו ובהמלצות לשיפור המדידה לקראת הטמעת המדידה השוטפת בשירות.

המחקר נערך במימון האגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.