מערכת הבריאות בישראל: סדרת מונוגרפיות לאנשי מקצוע בעולם

מערכת הבריאות בישראל יכולה להיות רלוונטית לרפורמה במערכת הבריאות בארצות הברית ובמדינות אחרות. בשנת 1995 הצליחה ישראל להשיג שינוי משמעותי במבנה מערכת הבריאות. באמצעות חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, יצרה ישראל מסגרת כוללנית למערכת הבריאות, אשר מספקת כיסוי אוניברסלי וקובעת סל שירותים בסיסי שאותו כל האזרחים והתושבים הקבועים זכאים לקבל. כיום, חמש עשרה שנים מאוחר יותר, מסופק כיסוי ביטוחי במימון ממשלתי באמצעות ארבע קופות חולים מתחרות, העלות לנפש בישראל עומדת על פחות ממחצית העלות בארצות הברית ותוצאי הבריאות שלה טובים.

כדי ללמוד מהמערכת הישראלית לטובת המערכת בארצות הברית, פנתה קרן הבריאות היהודית מפיטסבורג למרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות בבקשה להכין סדרת מונוגרפיות על נושאים נבחרים במערכת הבריאות בישראל. בפרט, המונוגרפיות מציגות ניתוח מעמיק של האופן שבו מטפלת ישראל במספר סוגיות שהן רלוונטיות למאמצים הנעשים כעת לשינוי מערכת השירותים האמריקנית:

  1. מהו תפקיד הממשלה בריסון עלויות ובקידום השירות ותוצאי הטיפול במסגרת המגבלות התקציביות?
  2. כיצד המבנה והמימון של קופות החולים הישראליות יוצרים תמריצים לניהול טיפול, להשקעה ברפואה הראשונית ולריסון עלויות?
  3. כיצד מתוקצבת ומאורגנת ההכשרה הרפואית בישראל ומהן תוצאותיו של מימון ההכשרה הרפואית, בעיקר באמצעות תמיכה ממשלתית?

כדי להכשיר את הקרקע לבחינה מעמיקה של שאלות אלו, הדוח הראשון, מאת ד"ר ברוך רוזן, מנהל מרכז סמוקלר, וקית' קנל, המנהל הרפואי של היוזמה האזורית לבריאות של פיטסבורג, מציג סקירה מקיפה של נקודות הדמיון וההבדלים העיקריים בין שתי המערכות. לדוח זה נלווה מסמך המספק לקהל האמריקני פרטים נוספים על מערכת הבריאות הישראלית. כל אחד מארבעת המסמכים הבאים מתמקד בהיבט מסוים ומעמיק בו. בדוחות ניכרת תרומתם של מומחים רבים בתחום הבריאות בישראל ובארצות הברית.

ניתוחים אלה יכולים לספק מידע לכל המעורבים בלמידה הרב-לאומית במאמציהם לשפר את מערכות הבריאות בשתי המדינות וברחבי העולם. ניתן להשיגם באתרי המכון www.jdc.org.il/brookdale וקרן הבריאות היהודית  .http://jhf.org/

Healthcare in the US and Israel: A Comparative Overview. Bruce Rosen and Keith Kanel     S-130-10

Healthcare in Israel for US Audiences. Bruce Rosen     S-133-11

The Role of the Government in Israel in Containing Costs and Promoting Better Services and Outcomes of Care. Bruce Rosen     S-134-11

Primary Care in Israel: Accomplishments and Challenges. Bruce Rosen     S-135-11

How Health Plans in Israel Manage the Care Provided by their Physicians. Bruce Rosen     S-136-11

The Medical Workforce and Government-Supported Medical Education in Israel. Rachel Nissanholtz and Bruce Rosen     S-137-11

* לא יצאו בדפוס, מופיעים באתר בלבד

אזכור הפרסום בספרות האקדמית

Lemarchand, G. A., Leck, E., & Tash, A. (2016). Mapping research and innovation in the State of Israel (Vol. 5). UNESCO Publishing.