תוכנית היל"ה – השלמת השכלה לנוער מנותק: מחקר הערכה

המחקר נערך במשותף על ידי מינהל חברה ונוער והמרכז לילדים ולנוער בג'וינט – מכון ברוקדייל

תוכנית היל"ה היא חלק ממערך השירותים החינוכיים-חברתיים-השכלתיים שמפעיל תחום קידום נוער במינהל חברה ונוער במשרד החינוך עבור נוער בסיכון ועבור נוער מנותק ברשויות המקומיות ברחבי הארץ. התוכנית, שהחלה לפעול בתחילת שנות השמונים, מופעלת כיום בלמעלה מ-120 רשויות מקומיות באוכלוסייה היהודית והערבית במסגרת היחידות לקידום נוער. היא מיועדת להשלמת השכלתם של בני-נוער מנותקים בני 14-18, שנשרו מלימודיהם, שאינם משולבים במערכת החינוך הרגילה, שאינם לומדים ועובדים או שאינם לומדים ואינם עובדים. לומדים בה למעלה
מ-4,000 בני-נוער. התוכנית שואפת לשלבם במסגרות לימוד פורמליות, או להשלים את השכלתם הפורמלית, לאפשר להם להתפתח מבחינה אישית, השכלתית ומקצועית ולפתח בקרבם ערכים חינוכיים וחברתיים, לצורך שילובם בחיי הקהילה.

בשנים 1997-1998 נערך מחקר על מאפייניהם של בני הנוער המטופלים ביחידות לקידום נוער. המחקר העלה, בין היתר, צורך בהערכה מקיפה על התוכנית. בתקופת עריכת המחקר חלו בתוכנית שינויים מבניים וארגוניים מהותיים, כולל החלפתו של הגורם המפעיל אורט בגורם חדש – חברת המתנ"סים. ממצאי המחקר משקפים את שלב המעבר בין שני מפעילים פדגוגיים אלו.

מטרת המחקר הייתה לבחון את היבטיה הארגוניים של תוכנית היל"ה, את המאפיינים השונים של התלמידים ואת תוצאותיה. להלן ממצאים נבחרים:

  • התלמידים באו ממשפחות שאופיינו במצוקה חברתית וכלכלית רבה.
  • הרקע הלימודי של התלמידים היה חלש. יותר ממחציתם סיימו כיתות ח' או ט'. רבע לא למדו במסגרת כלשהי במשך שנה ו-10% היו ללא מסגרת לימודים שנתיים או יותר.
  • חלק גדול מעקרונותיה של התוכנית, כגון תפיסה הוליסטית של צורכי התלמיד, גמישות, אמונה ביכולת התלמיד, אקלים לימודי ייחודי ועוד, יושמו בהצלחה.
  • מספר שעות הלימוד השבועיות בהיל"ה היה כארבע שעות.
  • בקרב המרואיינים הסתמנה הסכמה רחבה בנוגע לאיכות צוות המורים והמורות, למוטיבציה וליוזמה שלו, לרמתו המקצועית הגבוהה ולמחויבותו לעבודה.
  • מרבית התלמידים היו מרוצים מהתוכנית. להערכת המורים, התנהגותם הלימודית של מרבית התלמידים  הייתה תקינה והם התייחסו לתוכנית ברצינות.
  • תוצאות המעקב אחר תלמידי התוכנית הראו שמצד אחד, רבע מהתלמידים עברו שלושה מבחנים לפחות ו-10% עברו מבחן בגרות אחד לפחות אבל, מצד אחר, רוב התלמידים עזבו או סיימו את התוכנית בלי להשיג תעודה ובלי לעבור אף מבחן.

ממצאי המחקר הוצגו בפני קובעי המדיניות ואנשי השטח הקשורים לתוכנית ולובנו יחד אתם. מאז שנערך המחקר נעשים מאמצים לחזק את התוכנית בעקבות הממצאים: המעקב אחר תוצאות התלמידים במסגרת התוכנית נעשה מובנה ושיטתי יותר. נוסף לכך נעשו שינויים במסלולי הלמידה כדי לאפשר לתלמידים לקבל תעודה במסגרת התוכנית.