תכנית מעטפת – דוח הערכה

תכנית "מעטפת", מיוזמתו של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, נועדה למנוע את הוצאתם של בני נוער עם בעיות התנהגותיות ורגשיות קשות למסגרות חוץ-ביתיות. המודל הייחודי של "מעטפת" מבוסס על שיתוף פעולה עם המשפחה ובין כל הגורמים המטפלים בבני נוער בסיכון גבוה ביישוב.

לכל נער או נערה מוקם צוות ליווי משפחתי (צל"מ), הנפגש בבית המשפחה פעם בשבוע. משתתפים בו הצעירים, בני המשפחה הגרעינית או המורחבת, נציגים מהרשת החברתית של המשפחה, מתאמת מטעם "מעטפת", עובדים סוציאליים, מורים וקציני מבחן בעת הצורך. יחד הם מתכננים תכנית ייחודית, על בסיס זיהוי הדאגות, הצרכים והכוחות הייחודיים של בני הנוער והמשפחה. התכנית  כוללת מגוון סוגי סיוע טיפוליים וחומריים (ממגוון חוגי העשרה ועד לרכישת מחשב), עבור הנער או הנערה ואף בני משפחה נוספים, במידת הצורך. לשם מימושה, התכנית נסמכת על שימוש גמיש במשאבים הזמינים בקהילה.

התכנית החלה לפעול בבאר שבע בשנת 2001 ובחיפה בשנת 2006, ועד לסוף 2009 הופעלה במתכונת ניסיונית על ידי אגף התקון והשירות לילד ונוער במשרד הרווחה, "אשלים", אגפי הרווחה בחיפה ובבאר שבע ועמותת "שבי"ל הקהילה". עד לשנת 2009 השתתפו בתכנית 22 נערים ונערות.

המחקר להערכת "מעטפת" בוצע ב-2008. מטרת המחקר הייתה לסייע בפיתוח התכנית ובשיפורה, באמצעות בחינת דרכי הפעלתה והשפעתה על המשתתפים.

המחקר הוא מחקר איכותני המתבסס על חקרי מקרה, על ראיונות עם אנשי מפתח ועל תיעוד הטיפול בכל הצעירים שהשתתפו בתכנית. מֵחֵקר המקרים עלה כי עקרונות העבודה המרכזיים של התכנית יושמו בפועל וכן נמצאו שינויים חיוביים אצל בני הנוער במרבית תחומי הדאגות שסומנו, כגון חזרה למסגרת הלימודית והפחתת ההתנהגות העבריינית. כמו כן, המשתתפים הביעו שביעות רצון גבוהה מתרומתה של התכנית לצעירים וליחסים במשפחה. נוסף לכך, נמצא כי השימוש הגמיש במשאבים לשם יצירת המענים הייחודיים לכל משפחה תרם לתוצאות חיוביות. הממצאים הבליטו את החשיבות של העסקת איש מקצוע בעל מומחיות מתאימה בתפקיד המתאם להובלת עבודת הצוות.

ממצאי המחקר הוצגו בפני יוזמי התכנית ומוביליה לשם קבלת משוב וכבסיס להמשך פיתוחה ויישומה על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים. משרד הרווחה החליט להרחיב את התכנית ולהפעילה בארבע ערים. המחקר בוצע ביוזמת "אשלים" ומומן בסיועה.