איתור צרכים בקרב בני נוער דרוזים: תמצית מחקר

מחקר זה נולד מתוך דאגתם של קובעי מדיניות ושל אנשי מקצוע למצבם של בני הנוער הדרוזים בשנים האחרונות. התמורות הגדולות המתחוללות בחברה הדרוזית בישראל, במיוחד בתחום החברתי-תרבותי, משפיעות על רווחתם של בני הנוער ועל דפוסי התנהגותם. עם זאת, אוכלוסייה זו עדיין לא זכתה לתשומת לב מספקת של קובעי המדיניות ושל החוקרים, והמחסור במידע מהימן על צורכיה מקשה לתכנן בעבורה מערך שירותים, שיכול לתת מענה הולם לצרכים אלה. חשוב לתת לבני הנוער במה, שבה יוכלו להשמיע את קולם ולהביע את דעתם על נושאים משמעותיים בחייהם.

הממונה הארצי על החינוך הדרוזי והצ'רקסי במשרד החינוך, מר סאלח אלשייך, פנה למאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ביוזמה לערוך סקר צרכים בקרב בני נוער דרוזים, שיסייע בגיבוש מדיניות לאומית לקידום בני הנוער הדרוזים ולקידום תהליכי תכנון כוללניים של השירותים ברמה המקומית.

מטרת המחקר היא לספק את המידע הנחוץ לעיצוב מדיניות ולפיתוח שירותים, כדי לענות טוב יותר על צורכי בני הנוער הדרוזים. המחקר בא ללמוד על צורכי בני הנוער כפי שהם נתפסים על ידם ולבסס תהליכי תכנון בנוגע למכלול התחומים המשמעותיים בחייהם.

נערך סקר בקרב מדגם של 1,156 תלמידים בכל בתי-הספר העל-יסודיים שבפיקוח החינוך הדרוזי (19 בתי-ספר), ועוד בשני בתי-ספר ביישובים מעורבים שבהם אוכלוסייה דרוזית גדולה.