תכנית עידוד לטיפול בילדים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז (ADHD) בארבעה בתי ספר בירושלים – תמצית מחקר הערכה

חמישה אחוזים לפחות מהילדים בגיל בית הספר סובלים מ-ADHD (הפרעת קשב, ריכוז עם או ללא היפראקטיביות). תכנית עידוד היא תכנית ניסיונית שמטרתה לספק שירות הוליסטי במסגרת בית הספר, הכולל אבחון וטיפול בילדים עםADHD וייעוץ והדרכה להוריהם ומוריהם. אוכלוסיית היעד של התכנית הייתה ילדים שאובחנו כסובלים מ-ADHD ולומדים בכיתות א'-ה' בארבעה בתי ספר בירושלים. תכנית עידוד הופעלה במשותף על-ידי משרד הבריאות (המכון הירושלמי להתפתחות הילד), עיריית ירושלים (מחלקת החינוך) ואשלים.

תכנית עידוד לוותה במחקר מקיף שבוצע על-ידי מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל והמכון הירושלמי להתפתחות הילד. המחקר נועד בעיקרו לבדוק את האפקטיביות של התכנית באיתור, אבחון, טיפול בסימפטומים התנהגותיים וקידום הילדים מבחינה חינוכית וחברתית. במסגרת המחקר רואיינו התלמידים הסובלים מ-ADHD, הוריהם, מוריהם וחבריהם לכיתה.

להלן ממצאים נבחרים:

  •  שאלון האיתור DSM-Iשמילאו המורים וההורים נמצא ככלי מוצלח ויעיל לאיתור ראשוני של ילדים הסובלים מ-ADHD. תשעים וחמישה אחוזים מהילדים שאובחנו בסינון אכן אובחנו כסובלים מ-ADHD על-ידי מערכת אבחונים שבוצעו במרכז להתפתחות הילד בירושלים. מתוצאות המחקר ניתן להסיק כי אבחון רב-מערכתי המשלב איתור ראשוני של תלמידים עם ADHD בידי מוריהם והפנייתם להמשך אבחון בידי אנשי מקצוע יכולה לצמצם מאוד את בעיית תת-האבחון של ילדים אלה בגיל צעיר.
  • חל שיפור לאחר התכנית במדדי קשב, ריכוז והתנהגות.
  • אמנם, לא נמצא שיפור ביכולות הקוגניטיביות לפי המבחנים; אולם, ההורים והמורים דיווחו על תרומת התכנית בשיפור ניכר אצל הילדים בארגון החומר הלימודי ובביצוע מטלות לימודיות.
  •  הממצאים מעידים כי בסוף התכנית הילדים עם ADHD אינם שונים באופן משמעותי במצבם החברתי מילדים אחרים. מדיווחי ההורים והמורים בתום התכנית עולה תרומתה לשיפור המצב החברתי של ילדים עם ADHD.
  • התרומות המשמעותיות ביותר של התכנית בעבור המורים וההורים לפי דיווחם היו הקניית ידע על התופעה וכלים להתמודדות טובה יותר עם התנהגות הילד. כשני שלישים מההורים חשים כי התכנית תרמה לחיזוק דרכי התמודדות עם הילד. כ-90% מהמורים ערכו בעקבות התכנית שינויים או התאמות בדרכי ההוראה לילדים הסובלים מ- ADHD.
  • כמחצית ההורים דיווחו על שינוי לטובה ביחסיהם עם בית הספר. שיעור דומה מהמורים דיווחו כי בעקבות התכנית הם מבינים טוב יותר את הורי הילדים עם ADHD .

ממצאים עיקריים מהמחקר, וכן, רכיבים מרכזיים בתכנית, הופצו במהלך המחקר במסגרת הכשרות מיוחדות לצוותים חינוכיים. כמו כן, נעשה בהם שימוש במרכזי מתי"א האזוריים בהכשרות שהועברו לצוותי בתי ספר ברחבי הארץ. הממצאים הוצגו בפני אנשי מפתח במשרד החינוך ובמשרד הבריאות.

כחלק מהפעולה הרחבה להפצת הממצאים ולקידום התכנית, דוח זה יושק בכינוס ארצי בפברואר 2008, אשר ישתתפו בו קובעי מדיניות מרכזיים, מחנכים ומנהיגים בתחום. בנוסף, יושק מדריך ליישום התכנית בבתי ספר בשם "תכנית עידוד בשיטת נקודה" (מ-08-124).

המחקר נערך הודות לתמיכת קרן מנדל ברמן למחקר על ילדים עם מוגבלויות, ובשיתוף אשלים ומשרד הבריאות.