מצב התעסוקה של העולים שנתיים עד שלוש שנים לאחר שהשתתפו במרכזי הכוונה לתעסוקה

המשרד לקליטת העלייה מפעיל שישה מרכזי הכוונה לתעסוקה ברחבי הארץ, במטרה לסייע לעולים להשתלב בתעסוקה. מחקר זה בדק את ההיקף ואת איכות קליטתם בתעסוקה של עולים שהשתתפו במרכזי ההכוונה ועמד על הערכותיהם לגבי תרומת התכנית להגברת סיכוייהם להשתלב בשוק העבודה. המידע נאסף ממדגם אקראי שכלל 611 עולים. להשלמת התמונה נאסף מידע גם מ-30 מעסיקים שקלטו בעבודה עולים שהשתתפו במרכזים.

להלן מבחר ממצאים עיקריים:

  • המשתתפים הם ותיקים יחסית בישראל – כ-40% נמצאים בארץ מעל שבע שנים. כ-60% הן נשים ושליש מתוכן הן הורות יחידות. 58% מחזיקים בתואר אקדמי ו-25% בתעודה על-תיכונית; 74% בעלי משלחי יד אקדמיים, חופשיים וטכניים ומנהלים וכמעט כולם עבדו במקצועם בחו"ל או בישראל.
  • חל גידול משמעותי בשיעור המועסקים אחרי ההשתתפות במרכז: מ-35% במהלך ההשתתפות במרכז או עד ההשתתפות, ל-84% לאחר ההשתתפות. לא נמצאו הבדלים בין המרכזים. w גם מבחינת איכות ההשמה חל שיפור ניכר אחרי ההשתתפות. שיעור המועסקים במשלחי יד אקדמיים, חופשיים וטכניים ומנהלים עלה מ-15% ל-26%, ובמקביל, ירד שיעור המועסקים בעבודות בלתי-מקצועיות מ-30% ל-17%. עם זאת, שיעור המועסקים במשלחי יד אקדמיים, חופשיים וטכניים ומנהלים עדיין נמוך משיעור בעלי משלח יד מקורי בתחום זה.
  • מדד נוסף לאיכות השילוב בתעסוקה הוא רמת ההכנסה. שכרם החודשי הממוצע של המשתתפים עומד על 4,584 ש"ח, בדומה לזה של כלל העולים הדומים להם לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 4,917 ש"ח, וגבוה משכר המינימום במשק באותה התקופה – 3,710 ש"ח.
  • בסך הכול, שיעור ניכר מהמשתתפים המועסקים מרוצים (55%) או מרוצים מאוד (15%) מעבודתם.
  • מבין המשתתפים, 29% מרוצים מהשירותים שקיבלו ו-9% מרוצים מאוד. משתתפים שהביעו אי-שביעות רצון קשרו זאת לכך שלא מצאו להם עבודה או שלא מצאו להם עבודה מתאימה. עם זאת, שיעור ניכר, 75%, היו ממליצים לעולים אחרים להשתתף במרכז. נראה שהם רואים פוטנציאל במרכזים לתרום לעולים אחרים.
  • המעסיקים דיווחו בחיוב על הקשר שלהם עם המרכזים וציינו שקבלו לעבודה עולים באמצעות המרכזים משום שבמרכז יש מאגר עובדים שממנו ניתן לבחור את בעלי הכישורים המתאימים ביותר ומשום שהמרכז עורך בעבורם סינון מוקדם של מועמדים.

 ממצאי המחקר הוצגו בפני ועדת היגוי של המשרד לקליטת העלייה ויוצגו בפני הצוותים של מרכזי ההכוונה. המחקר נערך ביוזמת המשרד לקליטת העלייה ומומן על-ידו.

מנדלר, ד,. וקינג, י. (2008).מצב התעסוקה של העולים שנתיים עד שלוש שנים לאחר שהשתתפו במרכזי הכוונה לתעסוקה. דמ-08-522. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל